statut-banner

Definicja firmy rodzinnej

W niniejszym statucie przez Firmę Rodzinną rozumie się przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą, którego kapitał w całości lub w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny.

Rozdział I
Postanowienia podstawowe

§1

Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. W szczególności może wchodzić w skład międzynarodowych federacji stowarzyszeń o podobnym charakterze.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7

1. Stowarzyszenie może powoływać koła, sekcje i komisje jako jednostki regulaminowe działające przy Zarządzie Stowarzyszenia.

2. Ilość, rodzaj, przedmiot działania i skład osobowy wyżej wymienionych kół, sekcji i komisji regulaminowych określa Zarząd w trybie uchwały.

3. Wyżej wymienione jednostki regulaminowe nie stanowią terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w atr. 10 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Stowarzyszenie może powołać terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej „Oddziałami“.

5. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną, o ile przewiduje to uchwała w przedmiocie ich powołania lub – w przypadku oddziałów już funkcjonujących – uchwała Zarządu Stowarzyszenia zmieniająca w tym zakresie pierwotną uchwałę o powołaniu Oddziału.

§8

Obok pełniej nazwy polskiej wymienionej w §1 Stowarzyszenie może używać nazwy anglojęzycznej Family Enterprise Initiative skrótu polskiego IFR i skrótu anglojęzycznego FEI

§9

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10

Stowarzyszenie promuje i popiera model prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o więzi rodzinne i kulturę organizacyjną o głębokim wymiarze społecznym. W szczególności celami stowarzyszenia są:

1. integrowanie środowiska firm rodzinnych,

2. wspieranie działalności firm rodzinnych,

3. wspieranie i promowanie standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej,

4. wspieranie i promowanie idei wolności gospodarczej,

5. wspieranie i promowanie idei państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

1. animowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

2. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,

3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, uczelniami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego gotowymi wspierać realizację celów Stowarzyszenia,

4. inicjowanie, opiniowanie i promowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych i społecznych, które mogą się przyczynić do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

5. prezentowanie dorobku Stowarzyszenia szeroko rozumianej opinii publicznej oraz organom państwowym i samorządowym.

§12

1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

2) Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a) 47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

b) 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

c) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

d) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

e) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

f) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycz-nych i komputerowych;

g) 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

h) 63.12.Z Działalność portali internetowych;

i) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

j) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-czej i zarządzania;

k) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

l) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

m) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w me-diach drukowanych;

n) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

o) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w po-zostałych mediach

p) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawio-nymi

q) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności go-spodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

3) Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjne i finansowo zakłady.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na następujące kategorie:

• członków zwyczajnych,

• członków honorowych,

• członków wspierających.

§14

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§15

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych, przy czym zainteresowany wskazuje w deklaracji adres poczty elek-tronicznej, na którą możliwe będzie wysłanie informacji dotyczącej przyjęcia albo odmowy przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o tre-ści powyższej uchwały w terminie 20 dni od dnia jej podjęcia. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o treści uchwały, odwo-łanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższych obradach. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym regularnie opłacać składki członkowskie.

§16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać Statut i uchwały władz Stowarzyszenia, zwolniony jest jednak z opłacania składek członkowskich.

§17

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela, a także zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§18

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat,

c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia,

b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) popełnienia czynu hańbiącego.

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 20 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński

§20

1.Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a wszyscy członkowie tych władz pracują społecznie.

2.Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia ma charakter kadencji wspólnej.

3. Mandat wszystkich członków organów Władz Stowarzyszenia wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji zarządu.

§21

W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny powstanie wakat w składzie organu Władz Stowarzyszenia, tj. dojdzie do zmniejszenia się liczby członków danego organu poniżej minimalnej ilości członków przewidzianej w Statucie, Zarząd w terminie do 30 dni od dnia powstania wakatu zwołuje Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu danego organu.

§22

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania Członków mogą być: o zwyczajne, o nadzwyczajne,

3. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.

a) Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się proponowany porządek obrad.

b) Zawiadomienie dokonywane jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość – pocztą elektroniczną lub faxem (na przekazany przez członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej/numer faksu).

4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) z inicjatywy Zarządu,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 60 dni od zgłoszenia wniosku.

7. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

9. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

10. Jeżeli na pierwszym zebraniu Walnego Zebrania Członków nie zostanie osiągnięte wymagane przepisami statutu quorum niezbędne do podejmowania uchwał, o których mowa w § 27 statutu to z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 22 ust. 3 statutu Stowarzyszenia, zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, przy czym na kolejnym Walnym Zebraniu Członków uchwały, o których mowa w § 27 statutu zapadają niezależnie od quorum. Przedmiotem drugiego Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą być tylko sprawy, które miały być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, które nie doszło do skutku ze względu na brak quorum.

11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie decyzji w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

d) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie zmian w składzie tych organów

e) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

f) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

h) rozpatrywaniu odwołania od uchwał Zarządu,

i) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

12. Jeżeli na pierwszym zebraniu Walnego Zebrania Członków nie zostanie osiągnięte wymagane przepisami statutu quorum niezbędne do podejmowania uchwał, to z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, przy czym na kolejnym Walnym Zebraniu Członków uchwały zapadają niezależnie od quorum. Przedmiotem drugiego Walnego Zebrania Członków Oddziału zwołanego w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą być tylko sprawy, które miały być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, które nie doszło do skutku ze względu na brak quorum.

§23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

b) określania wysokości składki członka zwyczajnego,

c) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

d) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

e) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,

f) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

7. Zarząd ma prawo do powoływania kół, sekcji i komisji, o których mowa w § 7 niniejszego Statutu.

8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Jeżeli prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia.

10. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora Wykonawczego.

11. Dyrektor Wykonawczy kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z co najmniej 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji mają prawo:

a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

7. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

§25

1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenie powstałymi w obrębie Stowarzyszenia, pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem oraz rozpatrywania spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech do siedmiu członków spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Sądu.

4. W sprawach nie określonych w Statucie Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§26

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z następujących składników:

a) składek członkowskich członków zwyczajnych i członków wspierających

b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

d) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

e) dotacji i kontraktów państwowych,

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział Va
Odziały stowarzyszenia

§ 26a

Tworzenie i Rozwiązywanie Oddziałów

1. Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 30 członków stowarzyszenia może powołać Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia w drodze uchwały. Oddział Wojewódzki (zwany dalej Oddziałem) to oddział którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium jednego województwa.

2. Uchwała w przedmiocie powołania Oddziału określa m.in.: obszar jego działania (województwa) i siedzibę oraz wskazuje na ew. możliwość uzyskania przez oddział osobowości prawnej.

3. Rozwiązanie Oddziału następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

a) Zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia liczby członków Oddziału do mniej niż 10 w okresie dłuższym niż 3 miesiące,

b) Prowadzenia przez Oddział działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia, programem lub decyzjami Władz Stowarzyszenia i nieusunięcie naruszeń w wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia terminie.

§ 26b

Władze Oddziału

1. Władzami Oddziału są:

a) Walne Zebranie Członków Oddziału

b) Zarząd Oddziału

c) Komisja Rewizyjna Oddziału

d) Sąd Koleżeński Oddziału

2. Kadencja wszystkich Władz Oddziału trwa 2 lata, a wszyscy członkowie tych władz pracują społecznie. Kadencja wszystkich Władz Oddziału ma charakter kadencji wspólnej. Mandat wszystkich członków organów Władz Oddziału wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie zarządu Oddziału za okres kadencji.

3. W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyn powstanie wakat w składzie organu Władz Oddziału, tj. dojdzie do zmniejszenia się liczby członków danego organu poniżej minimalnej ilości członków przewidzianej w Statucie, Zarząd Oddziału w terminie do 30 dni od dnia powstania wakatu zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału celem uzupełnienia składu danego organu.

§ 26c

Walne Zebranie Członków Oddziału

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być:

a) Zwyczajne,

b) Nadzwyczajne

3. O terminie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane co najmniej raz na 2 lata przez Zarząd Oddziału.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału:

a) z inicjatywy Zarządu Oddziału,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału musi odbyć się nie później niż 60 dni od zgłoszenia wniosku.

7. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

9. Wybory do Władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

10. Jeżeli na pierwszym zebraniu Walnego Zebrania Członków Oddziału nie zostanie osiągnięte wymagane przepisami statutu quorum niezbędne do podejmowania uchwał, o których mowa w ust.7 powyżej, to z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków Oddziału, przy czym na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału uchwały zapadają niezależnie od quorum. Przedmiotem drugiego Walnego Zebrania Członków Oddziału zwołanego w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą być tylko sprawy, które miały być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, które nie doszło do skutku ze względu na brak quorum.

11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) ustalanie kierunków i programu działania Oddziału,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie decyzji w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,

d) wybór Prezesa Zarządu Oddziału, Członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz dokonywanie zmian w składzie tych organów.

e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Oddziału.

§ 26d

Zarząd Oddziału

1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, reprezentuje Oddział na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziały może ze swego grona wybrać dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu Oddziału. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Zarząd Oddziału zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 Członków Zarządu Oddziału. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Jeżeli Prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu wyznacza Przewodniczącego posiedzenia.

5. Zarząd Oddziału zobowiązany jest do:

a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków Oddziału,

b) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,

c) uchwalania okresowych planów działalności finansowej i merytorycznej Oddziału,

d) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.

§ 26e

Komisja Rewizyjna Oddziału

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału i składa się z co najmniej 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

4. Członkowie Komisji mają prawo:

a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,

b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału,

b) przedstawiania Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,

c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,

d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.

§26f

Sąd Koleżeński Oddziału

1. Sąd Koleżeński Oddziału jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Oddziałów powstałymi w obrębie Oddziału, pomiędzy członkami Oddziału a Zarządem Oddziału oraz rozpatrywania spraw członków Oddziałów dotyczących nieprzestrzegania niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Oddziału oraz Władz Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech do siedmiu członków spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Sądu.”

Rozdział VI
Postanowienia koncowe

§27

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§28

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.


Statut do pobrania w formacie PDF, wersja z 27 czerwca 2015 <pobierz>