Regulamin i Polityka Prywatności Strony Internetowej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. W wykonaniu zobowiązania wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), tworzy się niniejszy regulamin strony internetowej Stowarzyszenia [Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych].
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia, włączywszy warunki zamawiania, przesyłania i otrzymywania wiadomości o wydarzeniach i aktywnościach oraz warunki przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za stronę internetową jest Stowarzyszenie.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej http://firmyrodzinne.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze strony internetowej Stowarzyszenia. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze strony internetowej Stowarzyszenia oraz świadczonych na niej usług.

§ 2

Definicje

 1. Określenia w Regulaminie napisane wielką literą, o ile w Regulaminie nie zaznaczono inaczej, mają znaczenie jak niżej:
 • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
 • Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO;
 • Stowarzyszenie– Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych z siedzibą ul. Chełmżyńska 180/118, 04-464 Warszawa, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział, pod numerem KRS 302185, NIP 5252427781, REGON 141402775;
 • Regulamin – regulamin udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://firmyrodzinne.pl;
 • Strona – strona internetowa Stowarzyszenia pod adresem https://firmyrodzinne.pl;
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;
 • Newsletter – informacje o wydarzeniach, publikacjach i wszelkich innych działaniach, w których uczestniczą osoby z Stowarzyszenia, przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

§ 3

Zasady korzystania ze Strony Stowarzyszenia

 1. Regulamin określa zasady działania Strony.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Regulamin zabrania, w szczególności:
 • podawania nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd informacji lub danych osobowych;
 • rozpowszechniania nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie;
 • naruszania w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Stowarzyszenia, osób z nią związanych lub osób trzecich;
 • ingerowania w działanie Strony, w tym zmianę kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Stowarzyszenia lub Użytkowników.

§ 5

Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Korzystanie ze Strony możliwe jest gdy Użytkownik posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (odbiorczym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć przechowywane pliki cookies z urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne oprogramowanie. Sposoby usuwania plików cookies można znaleźć pod odpowiednimi adresami przeglądarek internetowych, np.:

§ 6

Usługa zamówienia i przesyłania Newslettera

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Stowarzyszenia, może zamówić Newsletter.
 2. Zamówienie usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „email” na Stronie oraz udzielenia zgody na postanowienia Regulaminu.
 3. Zamówienie usługi Newslettera jest nieodpłatnie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
 4. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia usługi Newslettera w dowolnym czasie poprzez link dostępny w stopce otrzymanego newslettera lub wysyłając odpowiednią informację pod adres poczty elektronicznej: [email protected].

§ 7

Usługa umożliwienia zgłoszenia się do Stowarzyszenia

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony, który spełnia określone warunki ma prawo do zgłoszenia chęci przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Stowarzyszenia w zakładce „Dołącz do nas”.
 2. Zasady przystąpienia do Stowarzyszenia dostępne są na Stronie w zakładce „Dołącz do nas”.
 3. Statut Stowarzyszenia określa dwa rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu: Członek Zwykły oraz Członek Wspierający. Dla zgłoszenia chęci przystąpienia do konkretnej grupy członków Stowarzyszenia należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy na Stronie w zakładce „Dołącz do nas”.
 4. Zgłoszenie się do Stowarzyszenia wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Decyzja o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest przez Zarząd Stowarzyszenia podczas najbliższego posiedzenia po otrzymaniu zgłoszenia.

§ 8

Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych Osobowych przedstawionych przez Użytkownika przy użyciu Strony, Stowarzyszenie pełni funkcję Administratora mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Newslettera (§ 6) oraz dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym w przypadku zgłaszania się do Stowarzyszenia przez formularz zgłoszeniowy na Stronię (§ 7).
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności, do formularzy umożliwiających zamówienie Newslettera oraz zgłaszanie się do Stowarzyszenia, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
 4. Cel przetwarzania danych w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych Osobowych.

§ 9

Kontakt i reklamacje

 1. Stowarzyszenie dokłada należytej staranności celem zapewnienia właściwego działania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń co do działania Strony, na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 Regulaminu, ma prawo składania reklamacji na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis zastrzeżenia i adres poczty elektronicznej Użytkownika, aby Stowarzyszenie mogło wysłać do Użytkownika odpowiedź na zastrzeżenia.
 4. Stowarzyszenie może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, potrzebnych do udzielenia odpowiedzi.
 5. Stowarzyszenie zobowiązane jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji, w tym szczegółowego opisu zastrzeżenia i adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

§ 10

Odpowiedzialność

 1.  Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Może także nastąpić okresowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działania lub brak dostępności Strony wynikające lub związane z przyczynami wskazanymi w pkt 1 powyżej lub z innych przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

§ 11

Zmiana Regulaminu

 1. Stowarzyszenie ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie umieszczenia zmian Regulaminu na Stronie lub w innym dniu wskazanym w zmianach do Regulaminu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.

Regulamin w wersji PDF