Statut Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

(Tekst jednolity uchwalony 13 czerwca 2019 roku)

W niniejszym statucie przez Firmę Rodzinną rozumie się przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą, którego kapitał w całości lub w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny.

Rozdział I
Postanowienia podstawowe

§1

Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§2

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz – w zakresie dopuszczonym przez prawo – poza ich granicami.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. W szczególności może wchodzić w skład międzynarodowych federacji stowarzyszeń o podobnym charakterze.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7

1. Stowarzyszenie może powoływać koła, sekcje i komisje. Organami uprawnionymi do powoływania i rozwiązywania kół, sekcji i komisji są Zarząd Stowarzyszenia i Zarządy Oddziałów.

2. Liczbę, rodzaj, przedmiot działania i skład osobowy wyżej wymienionych kół, sekcji i komisji określa Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału w trybie uchwały.

3. Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia o powołaniu i rozwiązaniu kół, sekcji lub komisji, w terminie jednego miesiąca od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Oddziału.

4. Wyżej wymienione jednostki organizacyjne nie stanowią terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10a ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

5. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej „Oddziałami”. Organem uprawnionym do powołania i rozwiązania Oddziału jest Zarząd Stowarzyszenia.

6. Oddział może uzyskać osobowość prawną, nie wcześniej niż po upływie roku od daty podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w sprawie powołania tego Oddziału.

7. Oddział może uzyskać osobowość prawną z chwilą jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu Oddziału, zawierającej uzasadnienie wskazujące potrzebę przyznania Oddziałowi osobowości prawnej oraz ekonomiczne podstawy trwałości i samodzielności działań Oddziału.

§8

Obok pełnej nazwy polskiej wymienionej w § 1 Stowarzyszenie może używać nazwy anglojęzycznej Family Enterprise Initiative, skrótu polskiego IFR i skrótu anglojęzycznego FEI.

§9

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10

Stowarzyszenie promuje i popiera model prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o więzi rodzinne i kulturę organizacyjną o głębokim wymiarze społecznym i propagowanie tzw. „społecznej odpowiedzialności biznesu”. W szczególności celami stowarzyszenia są:

 1. integrowanie środowiska firm rodzinnych,
 2. wspieranie działalności firm rodzinnych,
 3. wspieranie i promowanie standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 4. wspieranie i promowanie idei wolności gospodarczej,
 5. wspieranie i promowanie idei państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

 1. animowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 2. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, uczelniami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego gotowymi wspierać realizację celów Stowarzyszenia,
 4. inicjowanie, opiniowanie i promowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych i społecznych, które mogą się przyczynić do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. prezentowanie dorobku Stowarzyszenia szeroko rozumianej opinii publicznej oraz organom państwowym i samorządowym.

§12

1. Stowarzyszenie i Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

2. Stowarzyszenie i Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 2. Działalność organizacji profesjonalnych;
 3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 5. Działalność wspomagająca edukację;
 6. Wydawanie książek;
 7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 11. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 12. Pozostała działalność wydawnicza;
 13. Działalność portali internetowych;
 14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 15. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na następujące kategorie:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§14

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§15

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych, przy czym zainteresowany wskazuje w deklaracji adres poczty elektronicznej, na którą możliwe będzie wysłanie informacji dotyczącej przyjęcia albo odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o treści powyższej uchwały w terminie 20 dni od dnia jej podjęcia.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym regularnie opłacać składki członkowskie.

§16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać Statut i uchwały władz Stowarzyszenia, zwolniony jest jednak z opłacania składek członkowskich.

§17

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.

2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela, a także zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§18

1. Ustanie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje:

 1. na wniosek członka Stowarzyszenia,
 2. z inicjatywy Zarządu w przypadku zalegania przez członka Stowarzyszenia z uiszczaniem składek członkowskich za okres sześciu miesięcy,
 3. z inicjatywy Zarządu w przypadku śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym;
 4. z inicjatywy Zarządu w przypadku wykluczenia członka Stowarzyszenia.

3. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 1. działania przez członka Stowarzyszenia na szkodę Stowarzyszenia,
 2. naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

4. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu na podstawie odpowiednio postanowień ust. 2 lit. b) lub ust. 3 przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 20 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§19

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.

§20

1. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ma charakter kadencji wspólnej i trwa 3 lata. Wszyscy członkowie tych organów Stowarzyszenia pracują społecznie.

2. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.

3. Mandaty członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasają z upływem kadencji, w przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania.

§21

1. W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny dojdzie do zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimalnej liczby przewidzianej w Statucie, Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni od dnia takiego zmniejszenia się liczby członków Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem uzupełnienia składu Zarządu.

2. W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny dojdzie do zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego poniżej minimalnej liczby przewidzianej w Statucie, Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia takiego zmniejszenia się liczby członków organu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem uzupełnienia składu danego organu.

§22

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być:

 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

3. O pierwszym i drugim terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków w sposób określony w ust. 5 na 20 dni przed terminem obrad. Drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może przypadać nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się proponowany porządek obrad. W przypadku, w którym porządek obrad obejmuje zmiany Statutu Stowarzyszenia do zawiadomienia powinna zostać załączona treść projektowanych zmian.

5. Zawiadomienie określone w ust. 3 dokonywane jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość – pocztą elektroniczną na przekazany przez członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej i w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.

6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane co najmniej raz na trzy lata przez Zarząd,.

7. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 1, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

 1. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 60 dni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

9. Z zastrzeżeniem ust. 12, Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

10. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.

11. Do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego powoływane są osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów za ich wyborem, nie mniejszą niż połowa głosów oddanych.

12. Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie nie zostanie osiągnięte określone w ust. 9 quorum niezbędne do podejmowania uchwał, to Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obradujące w drugim terminie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

13. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia osobiście lub przez ich pełnomocników. Pełnomocnictwo do zastępowania członka Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy składają oryginały pełnomocnictw przy rejestracji udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Pełnomocnictwa te załącza się do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Żaden z pełnomocników nie może zastępować jednocześnie więcej niż dwudziestu członków Stowarzyszenia. Pełnomocnik jest związany instrukcjami Mocodawcy, o ile zostaną one wyraźnie zawarte w pełnomocnictwie. Zarząd Stowarzyszenia może określić wzory pełnomocnictw do zastępowania członka Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

14. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
 4. powoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie zmian w składzie tych organów, w tym odwoływanie poszczególnych członków tych organów,
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. zatwierdzanie regulaminów działania organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 4, § 24 ust. 5 oraz § 25 ust. 4,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 8. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§23

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od pięciu do piętnastu osób, w tym Prezes Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia może ze swego grona wybrać wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Kandydatury do Zarządu zgłaszane są na piśmie bądź w formie elektronicznej najpóźniej na siedem dni przed datą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego porządek obrad obejmuje wybór nowych członków Zarządu lub Prezesa Zarządu. W terminie dwóch dni roboczych od wpływu kandydatury, Stowarzyszenie ogłasza kandydaturę na stronie internetowej Stowarzyszenia.

4. W trakcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kandydatury do Zarządu mogą być zgłaszane wyłącznie w przypadku, w którym w trybie określonym w ust. 3 zgłoszono mniej niż pięć kandydatur.

5. Wybór Prezesa Zarządu odbywa się przed wyborem pozostałych Członków Zarządu.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu w trakcie kadencji, nowego Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu ze swojego grona bezwzględną większością głosów składu Zarządu istniejącego w dacie głosowania.

7. O ile Statut lub obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Szczegółowe uprawnienia poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia, organizację pracy oraz tryb jego obradowania określa regulamin Zarządu Stowarzyszenia przyjęty uchwałą tegoż Zarządu.

9. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

10. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 2. określania wysokości składki członka zwyczajnego,
 3. uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
 4. przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 5. zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
 6. ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

12. Zarząd może obradować przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Protokół obrad Zarządu prowadzonych przy użyciu środków porozumiewania się na odległość członkowie Zarządu biorący w tych obradach podpisują najpóźniej na następnym posiedzeniu Zarządu. Za podpisanie protokołu uważa się także przesłanie zeskanowanego w formacie PDF protokołu z podpisem członka Zarządu na adres poczty elektronicznej Biura Stowarzyszenia.

13. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

14. Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia i im przewodniczy. Jeżeli Prezes Zarządu nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, wyznacza przewodniczącego posiedzenia z grona członków Zarządu Stowarzyszenia.

15. Do realizacji swych zadań Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora Wykonawczego.

16. Dyrektor Wykonawczy kieruje pracami Biura Stowarzyszenia na podstawie regulaminu Biura Stowarzyszenia przyjętego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i w jej skład wchodzi od trzech do siedmiu osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
 2. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu przyjętego uchwałą Komisji Rewizyjnej.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

8. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

 1. kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. przedstawiania Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 3. składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 4. składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 5. zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

§25

1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałymi w obrębie Stowarzyszenia, pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem Stowarzyszenia oraz rozpatrywania spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech do siedmiu członków. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Sądu Koleżeńskiego.

4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IVa
Oddziały Stowarzyszenia

§25a

Tworzenie i Rozwiązywanie Oddziałów

1. Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej dwudziestu członków Stowarzyszenia może powołać w drodze uchwały Oddział Stowarzyszenia. Oddział Stowarzyszenia działa na obszarze obejmującym terytorium co najmniej jednego powiatu, na obszarze jednego województwa.

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie powołania Oddziału określa m.in.: nazwę Oddziału, obszar jego działania, siedzibę.

3. Po upływie roku od daty podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w sprawie powołania Oddziału, Zarząd Oddziału może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o przyznanie Oddziałowi osobowości prawnej. Wniosek ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące potrzebę przyznania Oddziałowi osobowości prawnej oraz ekonomiczne podstawy trwałości i samodzielności działań Oddziału.

4. Zarząd Stowarzyszenia rozpoznaje wniosek Zarządu Oddziału, o którym mowa w ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od jego wpływu. Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podejmuje decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania Oddziałowi osobowości prawnej. Oddział uzyskuje osobowość prawną z chwilą jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Przyjmuje się jednolite nazewnictwo Oddziałów, w którym jedyną zmienną jest nazwa miejscowości, zaś nazewnictwo Oddziału brzmi następująco: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych Oddział w [nazwa siedziby]. Nazwa Oddziału może zawierać dodatek wskazujący na region, w którym Oddział ma swoją siedzibę.

6. Rozwiązanie Oddziału następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

 1. Zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia liczby członków Oddziału do mniej niż dwudziestu w okresie dłuższym niż 3 miesiące,
 2. Prowadzenia przez Oddział działalności sprzecznej ze Statutem, programem lub decyzjami organów Stowarzyszenia i nieusunięcie naruszeń w wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia terminie.

7. W przypadku rozwiązania Oddziału posiadającego osobowość prawną, przeprowadza się jego likwidację, a majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia wybiera likwidatorów, którzy przeprowadzą likwidację Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niewybrania likwidatorów Oddziału przez Zarząd Stowarzyszenie, likwidatorami Oddziału zostają członkowie dotychczasowi Zarządu Oddziału.

8. Po przeprowadzeniu likwidacji Oddziału, Zarząd Stowarzyszenia składa wniosek do właściwego sądu rejestrowego o wykreślenie Oddziału Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

§25b

Organy Oddziału

1. Organami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
 4. Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Kadencja członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma charakter kadencji wspólnej i trwa 3 lata. Wszyscy członkowie tych organów Oddziału Stowarzyszenia pracują społecznie.

3. Kadencja członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Oddziału zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu Oddziału za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.

4. Mandaty członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału wygasają z upływem kadencji, w przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania.

§25c

Walne Zebranie Członków Oddziału

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być:

 1. Zwyczajne,
 2. Nadzwyczajne.

3. O pierwszym i drugim terminie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału pisemnie lub pocztą elektroniczną na przekazany przez członka Oddziału adres poczty elektronicznej na 20 dni przed terminem obrad. Drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może przypadać nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane co najmniej raz na 3 lata przez Zarząd Oddziału.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału:

 1. z inicjatywy Zarządu Oddziału,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej członków Oddziału.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno odbyć się nie później niż w terminie 60 dni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

7. Z zastrzeżeniem ust. 10, Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Oddziału.

8. Wybory do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

9. Do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału powoływane są osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów za ich wyborem, nie mniejszą niż połowa głosów oddanych.

10. Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w pierwszym terminie nie zostanie osiągnięte określone w ust. 7 quorum niezbędne do podejmowania uchwał, to Walne Zebranie Członków Oddziału obradujące w drugim terminie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Oddziału.

11. Członkowie Oddziału mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Oddziału osobiście lub przez ich pełnomocników. Pełnomocnictwo do zastępowania członka Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Oddziału powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy składają oryginały pełnomocnictw przy rejestracji udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Pełnomocnictwa te załącza się do protokołu Walnego Zebrania Członków Oddziału. Żaden z pełnomocników nie może zastępować jednocześnie więcej niż pięciu członków Oddziału.

12. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Oddziału,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
 4. powoływanie Prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz dokonywanie zmian w składzie tych organów,
 5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Oddziału.

§25d

Zarząd Oddziału

1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, reprezentuje Oddział na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.

2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od pięciu do siedmiu osób, w tym Prezes Zarządu Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału może ze swego grona wybrać wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Oddziału. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.

4. Zarząd Oddziału zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału. Prezes Zarządu Oddziału przewodniczy posiedzeniom Zarządu Oddziału. Jeżeli Prezes Zarządu Oddziału nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu Oddziału wyznacza przewodniczącego posiedzenia z grona członków Zarządu Oddziału.

5. Zarząd Oddziału zobowiązany jest do:

 1. realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 2. przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
 3. uchwalania okresowych planów działalności finansowej i merytorycznej Oddziału,
 4. reprezentowania Oddziału na zewnątrz,
 5. zwoływania Walnych Zebrań Członków Oddziału.

6. Oddział może powoływać koła, sekcje i komisje jako jednostki organizacyjne działające przy Zarządzie Oddziału. Liczbę, rodzaj, przedmiot działania i skład osobowy wyżej wymienionych kół, sekcji i komisji określa Zarząd Oddziału w trybie uchwały.

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

§25e

Komisja Rewizyjna Oddziału

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi od trzech do pięciu osób.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji w organach Oddziału.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,
 2. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

 1. kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału,
 2. przedstawiania Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
 3. składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
 4. składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.

§25f

Sąd Koleżeński Oddziału

1. Sąd Koleżeński Oddziału jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Oddziału powstałymi w obrębie Oddziału, pomiędzy członkami Oddziału a Zarządem Oddziału oraz rozpatrywania spraw członków Oddziału dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Oddziału oraz organów Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.

2. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z trzech do siedmiu członków. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§25e

Zarząd komisaryczny Oddziału

1. W przypadku gdy działalność Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszenia przepisów prawa lub postanowień Statutu, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o powołaniu Zarządu Komisarycznego w takim Oddziale Stowarzyszenia.

2. Zarząd Komisaryczny powoływany jest na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub postanowień Statutu, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

3. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Zarządu Komisarycznego w Oddziale Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną wskazuje sposób reprezentacji jednostki organizacyjnej przez Zarząd Komisaryczny.

4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu Komisarycznego w Oddziale Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną Członkowie Zarządu tego Oddziału zostają odwołani z mocy prawa.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§26

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z następujących składników:

 1. składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt a),
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
 5. dotacji i kontraktów państwowych,

2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Majątek Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną składa się z następujących składników:

 1. połowy składek członkowskich członków zwyczajnych Oddziału i członków wspierających Oddział pobranych przez Stowarzyszenie,
 2. uzyskanych przez Oddział dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
 3. dochodów z majątku Oddziału Stowarzyszenia,
 4. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez Oddział na podstawie odrębnych przepisów,
 5. pozyskanych przez Oddział dotacji i kontraktów państwowych,

5. Dochód uzyskany przez Oddział z działalności gospodarczej służy realizacji celów Statutowych Oddziału i nie może być przeznaczony do podziału między członków Oddziału ani Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia koncowe

§27

1. Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności co najmniej jednej piątej liczby członków uprawnionych do głosowania, niezależnie od tego, czy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje w pierwszym, czy w drugim terminie.

2. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, niezależnie od tego, czy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje w pierwszym, czy w drugim terminie.

§28

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje Likwidatora lub Likwidatorów, a także wskazuje jedną bądź kilka fundacji lub stowarzyszeń nie nastawionych na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.


Statut Stowarzyszenia do pobrania w PDF Pobierz