ZASADY PRZYSTĄPIENIA DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

By dołączyć do Stowarzyszenia IFR należy przede wszystkim wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie. Członkami IFR mogą zostać wyłącznie przedsiębiorcy rodzinni oraz ich rodziny.

Informujemy, że Państwa kandydatura zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu IFR. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji, skontaktujemy się z Państwem dla potwierdzenia szczegółów członkostwa.

Od stycznia 2022 r. wpisowe wynosi 200 zł, zaś składka roczna to 500 zł (brutto), zgodnie z uchwałą zarządu nr 1/01/2022. Jeżeli jednak przyjęcie członka następuje po 30 czerwca, to składka za dany rok wynosi 250 zł (wpisowe nie ulega zmianie). Emeryci i studenci studiów dziennych licencjackich, inżynierskich i magisterskich mają 50% zniżki na wszystkie opłaty (wpisowe i składkę). Prosimy pamiętać, członkiem zwyczajnym stowarzyszenia wg ustawy o stowarzyszeniach jest osoba fizyczna.

UWAGA! Za opłaconą składkę zgodnie z prawem nie możemy wystawić faktury na firmę.

PAKIET RODZINNY

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do nas prośbom zarząd IFR podjął uchwałę o obniżkach składki ze względu na członkostwo kolejnych osób z rodziny (pakiet rodzinny). Od stycznia 2022 r. na mocy uchwały Zarządu nr 1/01/2022 stawki zostają zmienione jak poniżej:

  • 500 zł dla członka zwyczajnego Stowarzyszenia;
  • 400 zł dla drugiego członka rodziny należącego do IFR;
  • 300 zł dla każdej kolejnej osoby z rodziny należącej do IFR.

 

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela, a także zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

Przystąpienie do Stowarzyszenia IFR jako członek wspierający następuje poprzez formularz rejestracji, dostępny na naszej stronie.

Państwa kandydatura zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu IFR. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji, skontaktujemy się z Państwem dla potwierdzenia szczegółów członkostwa. Wtedy też poprosimy Państwa o wpłacenie opłaty wpisowej 200 zł oraz składki za rok bieżący. Po zaksięgowaniu wpłaty prześlemy Certyfikat Członkowski oraz szczegółowe informacje o przyjęciu w poczet członków IFR.

Składka roczna dla członków wspierających określona uchwałą zarządu nr 1/01/2022 ustalana jest indywidualnie, jednak jej wysokość nie może być niższa niż 1200 zł netto.