Inicjatywa Firm Rodzinnych

Kim jesteśmy, co już zrobiliśmy i ku czemu dążymy


> DOŁĄCZ DO NAS! <

Zasady przystąpienia do Stowarzyszenia IFR


KIM JESTEŚMY
FORMA PRAWNA

Ze względu na wymogi ustawy o stowarzyszeniach jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby fizyczne, w większości jednak te osoby reprezentują firmy rodzinne. Jedynym wymogiem przystąpienia do IFR jest złożenie deklaracji o gotowości do wspierania naszych celów statutowych:

 1. Integrowanie środowiska firm rodzinnych,
 2. Wspieranie działalności firm rodzinnych,
 3. Wspieranie i promowanie standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 4. Wspieranie i promowanie idei wolności gospodarczej,
 5. Wspieranie i promowanie idei państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Poniżej rozwinięcie tych celów opisane w dokumencie Fundament Strategiczny IFR.

NASZA MISJA

Misja określa co jest dla nas ważne, ku czemu będziemy dążyć i z czego będziemy chcieli być dumni.

 1. Budowanie środowiska firm rodzinnych podzielających i promujących takie wartości jak: działanie na rzecz dobra wspólnego, zaufanie, budowanie partnerskich relacji, etyka w biznesie, państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie.
 2. Wspieranie firm rodzinnych w budowaniu organizacji wielopokoleniowych.
 3. Budowanie etosu przedsiębiorczości rodzinnej w świadomości społecznej.
 4. Wspieranie lokalnych społeczności w budowaniu ich Budrewiczowskich[1] „małych ojczyzn”.
NASZE WARTOŚCI

Wartości to wzorce postępowania lub wzorce kształtujące postępowanie, które nie mogą być naruszane w realizacji naszej misji:

 1. Działanie na rzecz dobra wspólnego.
 2. Budowanie zaufania społecznego.
 3. Partnerskie relacje pomiędzy firmami i wewnątrz firm.
 4. Etyka w biznesie.
 5. Państwo dobrego prawa.
 6. Społeczeństwo obywatelskie.
NASZE HASŁO MISYJNE

Hasło wyraża naszą misję i wartość w skrótowej formie. Jest wykorzystywane w przede wszystkim w działaniach PR. Nasze hasło brzmi: “Łączymy by budować”.

NASZA WIZJA

Wizja odpowiada na pytania kim chcemy być i jak ma wyglądać nasza organizacja? Oto hasła określające naszą wizję, z których bardzo wiele znajduje się już w zaawansowanej realizacji:

 1. Jesteśmy powszechną organizacją działająca dla dobra firm rodzinnych, zbudowaną na wartościach i uwarunkowaniach społeczeństwa wiedzy. Wspomagamy firmy rodzinne w ich rozwoju i w nawigowaniu po gospodarczych oceanach.
 2. Tworzymy platformę dla wspólnego działania firm rodzinnych, budowania rozpoznawalność marki „Firma Rodzinna”, przywracania znaczenia ważnym słowom.
 3. Jesteśmy organizacją kadrową o szerokim froncie społecznego dotarcia. Tworzymy środowisko wpływu obecne w społecznościach lokalnych. Jesteśmy obecni we wszystkich regionach kraju przez swoje oddziały, koła i indywidualnych liderów środowiskowych.
 4. Bierzemy udział w debacie obywatelskiej, w procesie podejmowania ważnych dla kraju decyzji oraz w tworzenia dobrego prawa.
 5. Dążymy do konstytucyjnego umocowania firm rodzinnych w polskiej doktrynie prawnej.
Firmy rodzinne w gospodarce Polski i świata

We wszystkich rozwiniętych gospodarkach świata firmy rodzinne stanowią większość ogólnej liczby firm — od w UE 60% do 90%, a w Polsce 78% — co oznacza, że w Polsce jest nas około 1,5 miliona i to nie licząc firm rolniczych. Oprócz małych, których jest oczywiście najwięcej, są też i duże. Na przykład wśród 250 największych firm na giełdzie w Paryżu 57% firm ma proweniencję rodzinną, a na giełdzie we Frankfurcie udział takich firm wynosi 51%. Na Giełdzie Warszawskiej firmy rodzinne stanowią 66% wszystkich notowanych firm. Wśród największych na świecie można wymienić Ikea, Porsche, BMW, Carrefour, Michelin, Auchon, a wśród największych w Polsce — Fakro, Konspol, Witchen, Solaris, czy też Irena Eris.

Dużą wagę do roli firm rodzinnych przykłada się też w Unii Europejskiej. Jednym z dowodów tego stanu rzeczy może być wstępny dokument z 18 marca 2015 r. stworzony ostatnio przez Komitet ds. Przemysłu, Badań i Energii przy Parlamencie Europejskim. W dokumencie zwraca się uwagę na charakterystyczne cechy firm rodzinnych ważne z gospodarczego i społecznego punktu widzenia:

 • Ponad 60% firm w UE to firmy rodzinne. W sumie tworzą one 40-50% miejsc pracy w sektorze niepublicznym.
 • Wysoki stopień społecznej odpowiedzialności.
 • Silnie zakorzenione w swoich regionach; tworzą miejsca pracy również w gospodarczo mniej atrakcyjnych miejscach.
 • Są ważnymi dostawcami dla dużych firm.
 • Stanowczo większy współczynnik samofinansowania (equity ratio) od firm nierodzinnych.
 • Osobiste podejście do biznesu. Długa perspektywa planowania strategicznego.

Komitet zwraca też uwagę na szczególne zadania Parlamentu Europejskiego związane z firmami rodzinnymi:

 • Stworzenie jednolitej definicji FR (obecnie ponad 90 różnych) na wzór MMŚP, ale uwzględniającej duże FR.
 • Prawa narodowe powinny ułatwiać procesy sukcesyjne (m. in. likwidacja podatków od darowizn i spadków).
 • Stworzenie przy KE stałej grupy roboczej ds. FR.
CO JUŻ ZROBILIŚMY
 1. Zorganizowaliśmy czternaście corocznych Zjazdów Firm Rodzinnych U-RODZINY, których liczba uczestników niezmiennie rosła, od 60 osób w roku 2008, do około 400 już w roku 2015.
 2. Obok naszych zjazdów adresowanych przede wszystkim do firm rodzinnych, organizujemy też konferencje, których celem jest budowanie wizerunku firmy rodzinnej jako wartości samej w sobie, jako ważnego komponentu gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego naszego kraju. W roku 2013 zorganizowaliśmy dwudniową konferencję tego właśnie rodzaju, której dzień pierwszy odbył się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, a drugi — w Kancelarii Prezydenta RP i z jego udziałem.
 3. Jako partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowaliśmy projekt Firmy Rodzinne I, który objął około 300 osób z ponad 100 firm. Celem projektu było stworzenie metodologii edukacyjnego wsparcie firm rodzinnych w obszarach, które stanowią dla nas szczególne wyzwania: dialog międzypokoleniowy, sukcesja, przenikanie się życia firmy i rodziny, długoterminowe strategie firmy rodzinnej. Tę metodologię tworzyliśmy wspólnie z uczestnikami projektu i przy udziale grupy doświadczonych trenerów i coachów. Zmaterializowaną formą metodologii stała się książka „Firma w rodzinie, czy rodzina w firmie” dostępna w wersji cyfrowej na naszej witrynie. W ramach programu stworzyliśmy także nurt opowieści rodzinnych, co zaowocowało książką „Moja historia, moja firma”.
 4. Obecnie współrealizujemy dwukrotnie większy projekt Firmy Rodzinne II w ramach którego szkolimy ponad 400 osób z firm rodzinnych. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2015 roku.
 5. Realizujemy projekt adresowany do sektora MMŚP w Ukrainie, którego celem misyjnym jest wdrożenie etosu współpracy i zaufania wśród przedsiębiorców, a operacyjną drogą do realizacji tego celu ― organizowanie grup zakupowych.
 6. Bierzemy udział w dyskursie publicznym zarówno poprzez coraz liczniejsze wypowiedzi medialne, jak i przez naszą obecność w ważnych gremiach takich jak Krajowa Rada Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Rada Strategiczna kwartalnika ThinkTank, Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Za kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego zasiadaliśmy w Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i w Kapitule Konkursu dla Pracodawców o Nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”.
 7. Wierzymy, że potencjał i obszar wpływów każdej organizacji obywatelskiej buduje się przede wszystkim w jej strukturach lokalnych. Zachęcamy więc naszych członków do tworzenia takich struktur na początku w postaci kół terenowych, a później również oddziałów. Pierwszy taki oddział powstaje właśnie w Krakowie. W ramach projektu Firmy Rodzinne II budujemy też i szkolimy zespół lokalnych liderów ruchu firm rodzinnych.
CZEGO OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA

Nie oczekujemy przywilejów i ulg, damy sobie radę bez nich, ale oczekujemy równego traktowania małych i dużych, a także polskich i zagranicznych pomiotów gospodarczych. Małym rodzinnym podmiotom trudno jest konkurować z wielkimi inwestorami, którzy najpierw otrzymują najlepsze lokalizacje pod budowę swoich zakładów, a później płacą podatki nie w naszym kraju.

Nie chcemy płacić niższych podatków. Chcemy płacić wyższe, ale nie przez wzrost stóp podatkowych, tylko przez rozwój naszych firm. Bo to jedyna zdrowa droga do dobrobytu społeczeństwa.

Jednak, aby tak się stało, potrzebujemy wolności gospodarczej mierzonej choćby indeksem Instytutu Frasera w Vancouverze. Jej wzrost nie wymaga nakładów finansowych, a jedynie woli politycznej koniecznej do uzdrowienia prawa i strzegących go instytucji. Od lat Polska pozostaje w tej sferze w tyle rozwiniętych gospodarek świata, podczas gdy daleko wyprzedzają nas m.in. takie kraje jak Gruzja i Armenia.

Aby móc tego wszystkiego oczekiwać my firmy rodzinne musimy mieć dość siły, aby stać się elektoratem zdolnym chronić polityków gotowych do przeprowadzenia reform. Nie chcemy być silni, aby się nas bano. Chcemy być silni by dać wsparcie tym, którym nie zabraknie determinacji by położyć swoją polityczną karierę na szali, ryzykując niepopularne zmiany. Tej właśnie determinacji oczekujemy od polityków. Resztę zrobimy my — polscy rodzinni przedsiębiorcy. Bo przecież po to jesteśmy.

FORMUŁY REALIZOWANIA NASZYCH CELÓW STATUTOWYCH

Nasze cele realizujemy dwoma kanałami:

 1. Działania centralne polegające na budowaniu kontaktów z Parlamentem i organami administracji państwowej; te działania są realizowane przede wszystkim przez Zarząd Główny stowarzyszenia
 2. Analogiczne działania regionalne na szczeblu miast i gmin; te działania są realizowane przede wszystkim przez koła lokalne powoływane przez zarząd.

Niezależnie od działających lokalnie kół zarząd powołuje zespoły tematyczne realizujące zadania o charakterze ogólnopolskim, do których zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków:

 1. Promocja reformy finansów.
 2. Zespół ds. legislacyjnych.
 3. Edukacja biznesowa społeczeństwa.
 4. Świat nauki – firmy rodzinne – administracja publiczna
 5. Promocja i komunikacja.
 6. Model współdziałania w organach regionalnych.
 7. Rozwój kompetencji firm rodzinnych.
 8. Współpraca biznesowa między członkami.
 9. Sekcja sportowo-turystyczna.

Ta lista nie jest zamknięta. Kolejne zespoły będziemy powoływać w miarę zgłaszania nowych inicjatyw przez naszych członków.


[1] Olgierd Budrewicz (1923 – 2011) dziennikarz, podróżnik i varsavianista wydał w 1985 roku książkę „Warszawskie małe ojczyzny” poświęconą lokalnym społecznościom stolicy. Tą książką w prowadził termin „małe ojczyzny „ do dyskursu obywatelskiego.


Rejestracja członka zywczajnego IFR do druku [PDF] Pobierz