WIZJA

Stworzenie organizacji kreującej ideę i rozwijającej działania  firm rodzinnych, jako trwałego fundamentu budującego nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę Polski.

MISJA

Pomoc polskim firmom rodzinnym w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej.  

Sposoby realizacji wizji i misji:

 1. Skuteczne reprezentowanie członków IFR poprzez formułowanie i promocję zmian wzmacniających przedsiębiorczość rodzinną.
 2. Integracja środowiska firm rodzinnych na bazie wspólnych celów i wartości.
 3. Utworzenie ośrodka kompetencji na temat polskich firm rodzinnych (Think Tank).
 4. Stworzenie i systematyczne uzupełnianie bazy wiedzy, z której aktywnie będą korzystać członkowie IFR.
WARTOŚCI
 1. Odpowiedzialny biznes oparty na długoletniej (wielopokoleniowej) strategii.
 2. Współpraca między pokoleniami – doświadczenie i majątek są depozyt\ami służącymi przyszłym pokoleniom, w każdym pokoleniu.
 3. Przedsiębiorczość jest wyrazem twórczości, a nie jedynie sposobem zarobkowania.
 4. Współuczestnictwo i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w celu budowy zaufania społecznego, niezbędnego dla trwałej i konkurencyjnej gospodarki, poprzez popieranie i praktykowanie:
  1. Etycznego biznesu,
  2. Dobrego prawa,
  3. Społeczeństwa obywatelskiego,
  4. Dalekowzroczności rozwiązań i decyzji
STRATEGIA STOWARZYSZENIA – co i jak robimy?
 • DUMA Z MARKI RODZINNEJ Polskie firmy rodzinne są unikatem w tym regionie Europy. To znak firmowy polskiej gospodarki. IFR propaguje ten wizerunek. Podnosi znaczenie firm rodzinnych w oczach społeczeństwa i władz. Buduje markę przedsiębiorczości rodzinnej.
 • AKTYWNOŚĆ Stowarzyszenie skutecznie reprezentuje firmy rodzinne wobec władz i innych interesariuszy. Tworzy agendę istotnych spraw. Uczestniczy w ważnych inicjatywach prowadzonych przez inne organizacje, jeśli są zbieżne z misją i programem Stowarzyszenia.
 • DEBATA Stowarzyszenie zabiera głos w imieniu firm rodzinnych w debacie z władzami i innymi interesariuszami – na każdym szczeblu. W debacie dba o poszanowanie słusznych interesów każdej ze stron. Jednak zawsze reprezentuje przedsiębiorców rodzinnych i ich wartości.
 • KOMPETENCJE Stowarzyszenie jest miejscem pierwszego wyboru dla każdego, kto chce mieć wiedzę o firmach rodzinnych. Działa na rzecz zwiększania kompetencji firm rodzinnych w pokonywaniu barier trwałości i rozwoju oraz edukacji – w szczególności na styku biznesu i rodziny. Służyć temu będzie budowa zaplecza eksperckiego zorganizowanego we własnym  ośrodku typu “think tank”.
 • KREATYWNOŚĆ Twórcze adaptowanie tradycji do wymagań współczesności. Innowacyjne podejście ma budować konkurencyjność i zdolność do kontynuacji i rozwoju.
 • MASOWOŚĆ i REPREZENTATYWNOŚĆ Stowarzyszenie to szeroka baza aktywnych, zmotywowanych i zintegrowanych przedsiębiorców – to zbiorowość świadomych ludzi , ale nie zamknięty klub. W zasięgu Stowarzyszenia powinni być nie tylko jego członkowie, ale wszyscy przedsiębiorcy rodzinni, do których można skutecznie dotrzeć. Stowarzyszenie buduje bazę danych, pozwalającą na maksymalne docieranie do zrzeszonych i niezrzeszonych przedsiębiorców rodzinnych.
 • OTWARTOŚĆ Przedsiębiorcy rodzinni korzystają ze swobody zrzeszania się. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę ze wszystkimi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców rodzinnych. Oferuje im swoje kompetencje i jest otwarte na te kompetencje i możliwości partnerów, których IFR sama nie posiada. Pilnuje jednak, aby długofalowy efekt współpracy był pozytywny dla IFR.
 • MEDIALNOŚĆ Wartościowe i aktualne wypowiedzi w atrakcyjny sposób oparte na wiedzy eksperckiej w obszarze firm rodzinnych. W mediach własnych oraz zewnętrznych.
 • PROFESJONALIZM DZIAŁANIA Zarząd  i przede wszystkim biuro tworzą warunki i struktury wspomagające aktywności przedsiębiorców poprzez sprawną strukturę oraz procedury dobrych praktyk.
 • PRZYWÓDZTWO i GRA ZESPOŁOWA Działalność Stowarzyszenia opiera się na licznych liderach lokalnych, którzy integrują przedsiębiorców, którzy grają zespołowo. Stowarzyszenie starannie słucha głosu przedsiębiorców rodzinnych, a władze poddają się demokratycznym procedurom, po to, aby w sposób najpełniejszy móc być liderem i reprezentantem polskiego biznesu rodzinnego.
 • LOKALNOŚĆ Najbliższe otoczenie firmy, to jej naturalne środowisko, za które przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność. Nawet jeśli biznes jest globalny i rozszerza się. Budowanie struktur lokalnych Stowarzyszenia jest priorytetem. To one są podstawowym polem aktywności.
 • ASPEKT BIZNESOWY Współpraca przedsiębiorców jest pożyteczna, gdy przynosi efekty ich firmom. Stowarzyszenie jest otwarte na inicjatywy biznesowe integrujące przedsiębiorców oraz współpracę na rzecz polepszenia najbliższego otoczenia. Jednak biznes nie może przesłaniać misji społecznej.
 • WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORCÓW Dzielenie się doświadczeniem to oznaka największego zaufania. Spotkania organizowane przez IFR tworzą warunki do wymiany doświadczeń, zintegrowania się.
 • POKOLENIA Społeczność rodzin przedsiębiorców jest z natury rzeczy zróżnicowana wiekowo. Program i działania Stowarzyszenia uwzględniają różnice potrzeb różnych pokoleń i jednocześnie integrują rożne pokolenia.
 • SAMOWYSTARCZALNOŚĆ Stowarzyszenie dąży do zbudowania trwałych podstaw finansowych. Wykorzystanie dorobku, mediów, wizerunku, struktur i aktywności IFR przez inne podmioty powinno być przez nie wyrównywane, aby Stowarzyszenie mogło skutecznie dalej wypełniać swoją misję. Składki członkowskie powinny pokrywać podstawową działalność Biura.
Jak realizujemy strategię?

 

Jak robimy Co robimy
AKTYWNIE
 1. Stowarzyszenie skutecznie reprezentuje firmy rodzinne wobec władz i innych interesariuszy:
 • Tworzy agendę istotnych spraw.
 • Uczestniczy w ważnych inicjatywach prowadzonych przez inne organizacje, jeśli są zbieżne z misją i programem Stowarzyszenia.
 • Uczestniczy w debacie z władzami i innymi interesariuszami – na każdym szczeblu.
 • Zabiera głos w mediach własnych i zewnętrznych. Chodzi o wartościowe i aktualne wypowiedzi oparte na wiedzy eksperckiej w obszarze firm rodzinnych.
 1. Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje nowych  członków: w jego zasięgu powinni być nie tylko obecni członkowie, ale przedsiębiorcy rodzinni, do których można skutecznie dotrzeć. Buduje bazę danych, pozwalającą na maksymalne docieranie do zrzeszonych i nie zrzeszonych przedsiębiorców rodzinnych.
 2. Zarząd i biuro tworzą warunki i struktury wspomagające aktywności przedsiębiorców poprzez sprawną strukturę oraz procedury.
Z DUMĄ Z MARKI RODZINNEJ Polskie firmy rodzinne są unikatem w tym regionie Europy. To znak firmowy polskiej gospodarki. IFR propaguje ten wizerunek. Podnosi znaczenie firm rodzinnych w oczach społeczeństwa i władz. Buduje markę przedsiębiorczości rodzinnej.
Z SZACUNKIEM Dla interesów: stowarzyszenie dba o poszanowanie słusznych interesów każdej ze stron. Jednak zawsze reprezentuje przedsiębiorców rodzinnych i ich wartości.
KOMPETENTNIE
 • Stowarzyszenie jest miejscem pierwszego wyboru dla każdego, kto chce mieć wiedzę o firmach rodzinnych.
 • Stowarzyszenie działa na rzecz zwiększania kompetencji firm rodzinnych w pokonywaniu barier trwałości i rozwoju oraz edukacji – w szczególności na styku biznesu i rodziny. Służyć temu ma zaplecze eksperckie  zorganizowane we własnym  ośrodku typu “think tank”.
 • Zarząd i biuro promują dobre praktyki w zakresie prowadzenia biznesu.
OTWARCIE
 • Przedsiębiorcy rodzinni korzystają ze swobody zrzeszania się.
 • Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców rodzinnych. Oferuje im swoje kompetencje i jest otwarte na te kompetencje i możliwości partnerów, których samo nie posiada. Pilnuje, aby długofalowy efekt współpracy był pozytywny dla IFR.
LOKALNIE Budowanie struktur lokalnych Stowarzyszenia jest priorytetem. To one są podstawowym polem aktywności.
ZESPOŁOWO
 • Dzielenie się doświadczeniem to oznaka największego zaufania. Spotkania organizowane przez IFR tworzą warunki do wymiany doświadczeń, zintegrowania się.
 • Między pokoleniami: społeczność rodzin przedsiębiorców jest zróżnicowana wiekowo. Program i działania Stowarzyszenia uwzględniają różnice potrzeb różnych pokoleń i jednocześnie je integrują.
Z PRZYWÓDZTWEM Działalność opiera się na licznych liderach lokalnych.
SAMOWYSTARCZALNIE Stowarzyszenie dąży do zbudowania trwałych podstaw finansowych. Wykorzystanie dorobku, mediów, wizerunku, struktur i aktywności IFR przez inne podmioty powinno być przez nie wyrównywane, aby Stowarzyszenie mogło skutecznie dalej wypełniać swoją misję. Składki członkowskie powinny pokrywać podstawową działalność Biura.
BIZNESOWO Stowarzyszenie jest otwarte na inicjatywy biznesowe integrujące przedsiębiorców oraz współpracę na rzecz polepszenia najbliższego otoczenia. Jednak biznes nie może przesłaniać misji społecznej.