ALERT PRAWNY Kancelarii Ożóg-Tomczykowski: Co dla firm oznacza wprowadzenie PPK?

Sejm przegłosował projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: “PPK”), które mają zacząć funkcjonować już od 1 lipca 2019 r. – informuje Kancelaria Ożóg Tomczykowski, partner strategiczny IFR.  

PPK mają być programami oszczędnościowymi, a nie emerytalnymi. Poprzez wprowadzenie szeregu zachęt dla uczestników (np. kapitał startowy przyznawany przy przystąpieniu do programu, dopłaty roczne do zgromadzonych środków finansowane z budżetu państwa, czy możliwość wypłaty zebranych pieniędzy po osiągnięciu 60. roku życia bez konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych) PPK mają pomóc w budowaniu prywatnych oszczędności.

Comiesięczna wpłata na PPK ma być finansowana w części przez zatrudnianych (2% – 4%, z wyjątkiem osób otrzymujących wynagrodzenie z różnych źródeł niższe niż 1,2-krotność minimalnego – dla nich stawka będzie mogła zostać obniżona do maksymalnie 0,5%), a w części przez podmioty zatrudniające (1,5% – 4%).

Warto pamiętać, że PPK mają być skierowane nie tylko do osób pozostających w stosunku pracy, lecz także m.in. do tych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia (oraz innych umów o podobnym charakterze) i umów agencyjnych oraz członków rad nadzorczych, wynagradzanych za pełnione funkcje.

Projekt przewiduje sukcesywne obejmowanie obowiązkiem wprowadzenia PPK poszczególnych podmiotów, w zależności od wielkości zatrudnienia:

  • co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od 1 lipca 2019 r.,
  • co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od 1 stycznia 2020 r.,
  • co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od 1 lipca 2020 r.,
  • pozostałe podmioty – od 1 stycznia 2021 r. (ten termin ma dotyczyć także jednostek organizacyjnych wchodzących w skład sektora finansów publicznych – niezależnie od liczby zatrudnianych osób).

Jeśli jednak, dany podmiot prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny i odprowadza z tego tytułu składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a liczba pracowników objętych tym PPE wynosi co najmniej 25%, to będzie mógł wprowadzić PPK w późniejszym terminie.

Na podmioty, które nie będą się stosowały do zapisów ustawy, będzie mogła być nałożona kara.

Pobierz pełną treść ALERTU w pliku PDF

 

Zapraszamy do kontaktu
Joanna Stolarek
Lider Praktyki PIT i ZUS
[email protected]

Kancelaria Ożóg Tomczykowski
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Tel. +48 22 480 81 00