Co nowego w prawie – Marzec 2021 | Niezbędnik dla firm rodzinnych

Przedsiębiorco, wspólnie z partnerem strategicznym IFR – Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. przygotowaliśmy dla Was kolejny comiesięczny newsletter poświęcony ważnym aktualnościom prawnym.


W marcowym numerze:

 1. Odliczenie podatku VAT od wynagrodzenia za pozyskanie inwestora
 2. Jawność wynagrodzeń – projekt unijnej dyrektywy
 3. 31 marca upływa obowiązek zgłoszenia do ZUS pracowników wykonujących pracę szczególną
 4. Dnia 1 kwietnia wchodzi w życie tzw. program “Lokal za grunt gminy”
 5. COVID-19 – jak uzyskać potwierdzenie, że jesteś na kwarantannie lub izolacji
 6. Niezbędnik dla firm rodzinnych

ODLICZENIE PODATKU VAT OD WYNAGRODZENIA ZA POZYSKANIE INWESTORA

Dnia 14 stycznia br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację 0113-KDIPT1-1.4012.747.2020.2.RG, potwierdzającą stanowisko wnioskodawcy – spółki komandytowej „Spółka”, zakładające, iż w świetle art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez firmę doradczą, która to faktura dokumentuje wynagrodzenie firmy doradczej za efekt usług pozyskania inwestora, który nabył przedsiębiorstwo Spółki.

Z przedstawionego w interpretacji stanu faktycznego wynika, iż w związku z tym, że dotychczasowe zasoby finansowe i techniczne zgromadzone przez Spółkę i przez grupę kapitałową były zbyt ograniczone dla dalszego rozwoju, wnioskodawca podjął decyzję o rozpoczęciu pozyskania ofert nowych inwestorów finansowych lub strategicznych, którzy byliby zainteresowali przejęciem biznesu prowadzonego przez Spółkę i przez grupę kapitałową oraz dalszego rozwoju tego biznesu. Spółka zawarła więc umowę z firmą doradczą (polska spółka kapitałowa, zarejestrowany podatnik VAT czynny), której celem było wsparcie Spółki i poszczególnych podmiotów w grupie w pozyskaniu inwestora. Umowa z firmą doradczą została zawarta przez kilka podmiotów działających wspólnie, w tym przez Spółkę, inne spółki operacyjne (powiązane) czy ich akcjonariuszy (zakładano, że w ramach procesu może być kilku sprzedających, którzy oddadzą swoje aktywa nowemu inwestorowi). Doradca miał zaangażować się celem pozyskania inwestora zainteresowanego nabyciem akcji (udziałów) lub przedsiębiorstwa (praw ekonomicznych i korporacyjnych) Spółki czy innych podmiotów z grupy kapitałowej.

Wynagrodzenie doradcy składało się z dwóch elementów – wynagrodzenia stałego należnego za każdy miesiąc świadczenia usługi, jak również wynagrodzenia uzależnionego od efektów obejmujących skuteczne przeprowadzenie procesu pozyskania inwestora (określanego jako określony procent ceny sprzedaży akcji/udziałów/przedsiębiorstwa uzyskanej od nowego inwestora). Z uwagi na fakt, że umowa została zawarta z kilkoma podmiotami, wynagrodzenie należne doradcy, obciążało te podmioty w odpowiednich proporcjach (część wynagrodzenia, zarówno część stałą jak i uzależnioną od efektów, płaciła Spółka).

W rezultacie doradca skutecznie przeprowadził proces pozyskania nowego inwestora. Z uwagi na strukturę grupy kapitałowej, transakcja sprzedaży biznesu na rzecz nowego inwestora została zrealizowana na kilku poziomach – na poziomie akcjonariuszy (osób fizycznych) oraz na poziomie Spółki. W przypadku akcjonariuszy (osób fizycznych), dokonali oni zbycia posiadanego pakietu akcji (udziałów) na rzecz nowego inwestora, a w przypadku Spółki, dokonała ona sprzedaży całego przedsiębiorstwa na rzecz nowego inwestora. Po przeprowadzeniu tej transakcji, całość działalności operacyjnej została przejęta przez nowy podmiot. Spółka – po otrzymaniu ceny – nie kontynuowała działalności operacyjnej w zakresie w jakim działało sprzedane wcześniej przedsiębiorstwo, a zmieniła profil działalności. Cena uzyskana ze sprzedaży może zostać wykorzystana przez Spółkę np. do nowych inwestycji w odnawialne źródła energii. Firma doradcza wystawiła na rzecz Spółki fakturę VAT (z VAT naliczonym) zawierającą wynagrodzenie za efekt, którego wysokość została ustalona jako procent od całkowitej ceny sprzedaży aktywów na rzecz nowego inwestora (alokowaną do Spółki w oparciu o wartość przedsiębiorstwa Spółki, które zostało sprzedane).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez firmę doradczą dokumentującą wynagrodzenie za rezultat (sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki).

Dyrektor Generalnej Informacji Podatkowej odwołał się w swoim uzasadnieniu do orzeczeń TSUE, z których wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług zarówno, gdy:

 • zachodzi bezpośredni i ścisły związek pomiędzy danym wydatkiem a konkretną lub konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, jak i
 • poniesiony wydatek ma jedynie pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, gdyż stanowi ogólny koszt całej działalności gospodarczej podatnika i jako taki stanowi element cenotwórczy dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

Odwołując się do orzecznictwa TSUE, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, iż wydatki kreujące podatek naliczony związany ze zbyciem przedsiębiorstwa są wydatkami stanowiącymi koszty ogólne całokształtu działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, pod warunkiem, że taką działalność podatnik prowadzi. W konsekwencji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa (czy jego zorganizowanej części). W uzasadnieniu do wyroku TSUE z dnia 22 lutego 2001 r. wydanego w sprawie C-408/98 Abbey National, TSUE poddał analizie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT z tytułu faktur dokumentujących nabycie usług prawnych i doradczych związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy transakcja ta była zgodnie z prawem krajowym wyłączona z zakresu opodatkowania VAT. Zdaniem TSUE, co prawda usługi nabywane przez zbywcę w celu przeprowadzenia zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie pozostają w bezpośrednim związku z jedną lub kilkoma transakcjami opodatkowanymi VAT, jednakże, koszty tych usług wchodzą w skład kosztów ogólnych podatnika i jako takie stanowią elementy kosztowe wytworów jego działalności. Nawet w przypadku zbycia całości aktywów, gdy podatnik nie dokonuje już transakcji po wykorzystaniu tych usług, ich koszt należy traktować jako część działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jako całości przed zbyciem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w uzasadnieniu do analizowanej interpretacji podatkowej, odwołał się także do orzecznictwa polskich sądów administracyjnych, w tym w szczególności do wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 8 czerwca 2015 r., III SA/Wa 1009/15, a także interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej w dniu 8 sierpnia 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.371.2019.1.RR.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, iż z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Spółka realizowała sprzedaż opodatkowaną VAT i dającą prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Ponadto z okoliczności sprawy nie wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności wykonywała czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego realizowane przez Spółkę przed sprzedażą przedsiębiorstwa było związane z działalnością opodatkowaną, również sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz nowego inwestora pozwoliła Spółce na zmianę profilu działalności – rozważane były inwestycje w energetykę odnawialną.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził więc stanowisko wnioskodawcy, iż w przedmiotowej indywidualnej sprawie Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie firmy doradczej za efekt usług pozyskania inwestora.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że wynagrodzenie firmy doradczej za efekt usług pozyskania inwestora, który nabył przedsiębiorstwo, jest w sposób pośredni związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną podatkiem VAT (czynnościami opodatkowanymi) i Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu oraz to prawo do odliczenia nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Prawo do odliczenia przysługuje pod warunkiem, że nie występują pozostałe przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.


JAWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ – PROJEKT UNIJNEJ DYREKTYWY

W dniu 15 marca 2021 r. minął termin przedstawienia przez polskie związki zawodowe i organizacje pracodawców opinii do unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Prawo do równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, począwszy od zawarcia traktatu rzymskiego w 1957 r. Wymóg zapewnienia równego wynagrodzenia zawarto w art. 157 TFUE oraz w dyrektywie w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W marcu 2014 r. Komisja Europejska przyjęła również zalecenie w sprawie wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki przejrzystości. Obserwuje się jednak, iż skuteczne wdrożenie w całej Unii Europejskiej wspomnianej zasady oraz jej egzekwowanie w praktyce, jest nadal poważnym wyzwaniem dla państw członkowskich. Zarówno Parlament Europejski jak i Rada Unii Europejskiej wielokrotnie wzywały do podjęcia działań w tym obszarze. W czerwcu 2019 r. Rada Unii Europejskiej zwróciła się do Komisji Europejskiej, aby ta opracowała konkretne środki służące zwiększeniu przejrzystości wynagrodzeń. Wynikiem działań Komisji Europejskiej w tym temacie jest projekt przedmiotowej dyrektywy.

Przewodnicząca Komisji Unii Europejskiej – Ursula von der Leyen zapowiedziała, że wiążące środki w zakresie przejrzystości wynagrodzeń są wśród politycznych priorytetów obecnej Komisji. Zobowiązanie to powtórzono także w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.

W projekcie skupiono się na dwóch podstawowych elementach równości wynagrodzeń: na środkach zapewniających pracownikom i pracodawcom przejrzystość wynagrodzeń oraz na lepszym dostępie ofiar dyskryminacji płacowej do wymiaru sprawiedliwości. Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu:

Środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń:

 • Przejrzystość wynagrodzeń dla osób starających się o pracę: pracodawcy będą musieli przedstawić informacje o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale w ogłoszeniu o naborze lub przed rozmową kwalifikacyjną. Pracodawcy nie będą mogli zadawać potencjalnym pracownikom pytania o wynagrodzenie otrzymywane przez nich w przeszłości.
 • Prawo pracowników do informacji: pracownicy będą mieli prawo do zwrócenia się do pracodawcy o informacje dotyczące indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć, w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć: pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników będą musieli publikować informacje na temat zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej w swoich przedsiębiorstwach.
 • Wspólna ocena wynagrodzeń: jeżeli sprawozdania wykażą zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć na poziomie co najmniej 5 proc., a pracodawca nie może uzasadnić różnicy czynnikami neutralnymi pod względem płci, taki pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzenia we współpracy z przedstawicielami pracowników.

Lepszy dostęp ofiar dyskryminacji płacowej do wymiaru sprawiedliwości:

 • Odszkodowania dla pracowników: pracownicy, którzy doświadczyli dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, mogą otrzymać rekompensatę, w tym zaległe wynagrodzenie i powiązane premie lub świadczenia rzeczowe.
 • Ciężar dowodu po stronie pracodawcy: udowodnienie, iż nie występuje dyskryminacja płacowa, będzie automatycznie obowiązkiem pracodawcy.
 • Sankcje obejmujące grzywny: państwa członkowskie powinny ustanowić konkretne kary za naruszenie zasady równości wynagrodzeń, w tym określić minimalny poziom grzywien.
 • Organy ds. równości i przedstawiciele pracowników mogą występować w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w imieniu pracowników, a także mogą pokierować roszczeniami zbiorowymi dotyczącymi równości wynagrodzeń.

Choć środowiska reprezentujące pracowników w Polsce dobrze oceniają pomysł przedstawionej regulacji, pracodawcy obawiają się, że poza koniecznością wyrównywania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, projekt przewiduje dalej idące obowiązki i kary za nieprzestrzeganie zasady równości płac, przykładowo przedsiębiorcy, u których rozbieżność między wynagrodzeniami wyniesie ponad 5%, automatycznie zostaną wykluczeni z udziału w postepowaniach przetargowych. W wyniku zmian po raz kolejny wzrosną również koszty prowadzenia działalności w związku z obowiązkiem raportowania wynagrodzeń w firmach, chociaż Komisja Europejska, odpowiadając na takie zarzuty, estymuje, że roczne koszty sprawozdawczości dotyczącej wynagrodzeń, ponoszone przez pracodawców, oscylować będą w przedziale nie wyższym niż 379–890 EUR w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników. Polscy pracodawcy zgłaszają również, iż aspektem, który należałoby uwzględnić w dyrektywie jest chociażby znacząca dysproporcja w wynagrodzeniach ze względu na poszczególne regiony w kraju.

Wniosek Komisji zostanie przedłożony do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Po jego przyjęciu państwa członkowskie będą miały dwa lata na transponowanie dyrektywy do prawa krajowego i przekazanie właściwych aktów Komisji.

Podsumowując należy stwierdzić, że choć dyrektywa kryje wiele nowych, korzystnych dla pracowników rozwiązań, to, jak wynika z powyższego, mogą one stanowić znaczące obciążenie dla pracodawców.


31 MARCA UPŁYWA TERMIN NA ZGŁOSZENIE DO ZUS PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ SZCZEGÓLNĄ

31 marca upływa termin na zgłoszenie danych o pracownikach pracujących w poprzednim roku w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których pracodawca opłacał składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obowiązek ten wynika z ustawy o emeryturach pomostowych.

Zgłoszenie dokonuje się na formularzu ZUS ZSWA.


1 KWIETNIA – WCHODZI W ŻYCIE TZW. PROGRAM „LOKAL ZA GRUNT GMINY”

Dnia 1 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 roku o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 223). Ustawa rozszerza katalog instrumentów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Tzw. program „lokal za grunt” zakłada, że inwestorzy będą mogli nabywać od gminy nieruchomości, przekazując w zamian gminie część wybudowanych przez siebie lokali lub budynków. Cena nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości będzie rozliczana w cenie przekazywanych w zamian przez nabywcę lokali lub budynków.

Program „lokal za grunt” zakłada, że inwestorzy będą mogli nabywać od gminy nieruchomości, przekazując im w zamian część wybudowanych przez siebie mieszkań lub innych lokali. Powyższe ma służyć realizacji zadań publicznych, poprzez otwarcie się sektora publicznego na sektor prywatny, przy płynących z tego korzyściach zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego – inwestorów.

Szczegółowe zasady zbywania nieruchomości, warunków, trybu zbycia i ustalanie cen określa ww. ustawa.


COVID-19 – JAK UZYSKAĆ POTWIERDZENIE, ŻE JESTEŚ NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI

Coraz więcej osób zwraca się z zapytaniem, jak uzyskać potwierdzenie – dokument, że przebywa na kwarantannie lub izolacji. Potwierdzenie takie może okazać się konieczne dla pracodawcy albo np. celem usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie w sądzie na którą zostaliśmy wezwani jako strona lub świadek.

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego przebywanie na kwarantannie lub izolacji możemy uzyskać poprzez zalogowanie się do bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia tzw. Internetowego Konta Pacjenta („IKP”). Do zalogowania się na IKP wystarczy profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowód. Można też zalogować się przez konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao S.A. lub przez bank spółdzielczy.

Informacja o kwarantannie jest widoczna wyłącznie wtedy, kiedy sanepid wpisze ją do systemu lub gdy lekarz POZ wystawi skierowanie na test. Natomiast informacja o izolacji jest widoczna, jeżeli laboratorium wpisze pozytywny wynik testu do systemu EWP. Tym samym na IKP znajdziemy także wynik testu. Dokument potwierdzający przebywanie na kwarantannie lub izolacji uzyskany poprzez system IKP zawiera podpis elektroniczny. Jeżeli zaś trafisz do szpitala lub izolatorium, na IKP nie będzie o tym informacji. W takiej sytuacji potrzebne informacje otrzymasz bezpośrednio w szpitalu. W tym miejscu warto przypomnieć kiedy jesteśmy na kwarantannie a kiedy jesteśmy objęci izolacją domową. Pojęcia te są bowiem często mylone. Kwarantanna dotyczy: osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Kwarantannie podlega osoba, która:

 • przekroczyła granicę zewnętrzną UE,
 • miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie,
 • ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem,
 • została skierowana na wykonanie testu na obecność koronawirusa,
 • mieszka z osobą, która przebywa w izolacji domowej.

Izolacja domowa dotyczy: chorych na COVID-19 (lekarz może także zdecydować o umieszczeniu w szpitalu, a w sytuacji, gdy osoba chora nie ma gdzie spędzić czasu izolacji lub nie chce przebywać z bliskimi, by ich nie zarazić, może poprosić o skierowanie do izolatorium). Na izolację domową trafia automatycznie osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa.


NIEZBĘDNIK DLA FIRM RODZINNYCH

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej – część I

Wstęp

Dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce jest nie do przecenienia. Rodzinność stała się marką, którą warto chronić. Dlatego też wielu właścicieli rodzinnych biznesów zastanawia się jak skutecznie zabezpieczyć udziały w swojej firmie. Co zrobić, aby udziały pozostały w rodzinie przez kolejne pokolenia? Jak zabezpieczyć ryzyko „wejścia” do spółki osób niepożądanych? Jak nie doprowadzić do zachwiania działalności operacyjnej firmy i ryzyka paraliżu decyzyjnego? To tylko niektóre z pytań na jakie szukają odpowiedzi. Początkiem tych rozważań zawsze powinna być świadomość istniejących ryzyk oraz zaznajomienie się z możliwościami jakie oferuje prawo.

Wobec powyższego chcielibyśmy przybliżyć Państwu kluczowe aspekty związane z zabezpieczeniem udziałów w firmie rodzinnej oraz zwrócić uwagę na możliwe do zastosowania mechanizmy i rozwiązania prawne.

Wskazujemy przy tym, że w niniejszym tekście “udziałem” nazywane są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcje w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, ogół praw i obowiązków w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej.

Fakt pozostawania udziałów we wspólności ustawowej małżeńskiej

Istotną kwestią dotyczącą procesu zapewnienia bezpieczeństwa udziałów w biznesie rodzinnym jest ustalenie czy stanowią one składnik majątkowy przysługujący jedynie wspólnikowi czy też należący do majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli bowiem wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej a udziały zostały nabyte lub objęte w trakcie trwania tego małżeństwa, to z dużym prawdopodobieństwem zakładać należy, że pozostają one własnością obojga małżonków. Oznacza to, że pomimo, iż w sferze korporacyjnej udziały są w posiadaniu osoby wpisanej w księdze udziałów oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, to w sensie majątkowym należą one do majątku wspólnego małżonków z oznaczonymi dla tego konsekwencjami w sferze prawa rodzinnego.

W celu ustalenia czy udziały przysługujące danemu wspólnikowi stanowią składnik majątku wspólnego tego wspólnika oraz jego małżonka konieczne jest ustalenie m.in. czy udziały zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa, w jaki sposób (jakim tytułem) doszło do nabycia udziałów oraz skąd pochodziły środki, które zostały przeznaczone na ich nabycie. Choćby dla samej świadomości warto dokonać tej analizy w swoim otoczeniu rodzinno-biznesowym.

Podstawową konsekwencją ulokowania udziałów w spółce w majątku wspólnym małżonków, w razie niepodjęcia przez wspólnika odpowiednich działań, będzie to, że w razie jego śmierci dziedziczeniu podlegać będzie jedynie, co do zasady, połowa przysługujących mu udziałów, gdyż, co do zasady, w połowie pozostaną one własnością żyjącego małżonka. Ponadto, ma to wpływ na możliwość swobodnego dysponowania udziałami przez wspólnika. W efekcie przeprowadzenie procesu zmiany pokoleniowej w firmie zgodnie z przyjętymi założeniami może być znacznie utrudnione.

Dlatego też wartym rozważenia powinno być podjęcie działań mających na celu wyodrębnienie udziałów z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego z nich. Oczywiście po uprzedniej, wnikliwej, analizie skutków prawnych jakie będą się z tym wiązać.


Materiał przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego.