Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu “Dolnośląski Bon Na Innowacje”

Drodzy Rodzinni,

Mamy dla Was ciekawy projekt – “Dolnośląski Bon na Innowacje” który, przewiduje możliwość uzyskania grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Trwa nabór wniosków!

Celem projektu jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń. Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz MMŚP usług o charakterze badań przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych.

Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres usług, które można zakupić w ramach grantu obejmuje
 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii;
 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych.
Usługi muszą być realizowane w jednym z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnośląskich
 • Branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • Mobilność przestrzenna;
 • Żywność wysokiej jakości;
 • Surowce naturalne i wtórne;
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów;
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT).
O grant mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający jednocześnie następujące warunki
 • posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis do KRS lub CEiDG;
 • spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (*szczegóły w załączonym PDF);
 • są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis (*szczegóły w załączonym PDF);
 • nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa;
 • nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant!

Maksymalna wartość udzielonego grantu = 73 815,00 zł.

(Wartość dofinansowania stanowi maksymalnie 90% wartości netto usługi, wkład przedsiębiorcy stanowi minimalnie 10% wartości netto usługi + podatek VAT)


Termin naboru: od 16 sierpnia 2017 do 30 kwietnia 2018
Pobierz broszurę w PDF

Więcej informacji na stronie: www.dolnoslaskibon.pl