Ustawa o Fundacji Rodzinnej uchwalona przez Sejm!

Mijają cztery lata odkąd rozpoczęto prace nad projektem ustawy o Fundacji Rodzinnej. Dziś (tj. 15 grudnia 2022 roku) Sejm uchwalił ustawę powołującą nową instytucję, jaką będzie Fundacja Rodzinna. Ma ona pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Za ustawą głosowało 441 posłów, 7 było przeciw, zaś 3 wstrzymało się od głosu.

Posłowie przyjęli 7 poprawek, z pośród 10 pozytywnie zaopiniowanych podczas przedpołudniowego środowego posiedzenia sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju. Przyjęte poprawki dotyczyły m.in. tego, by do przychodów Fundacji Rodzinnej nie zaliczać wartości dodanej zwracanego majątku oraz “żeby celem wykorzystania fundacji rodzinnej nie było unikanie opodatkowania”. Sejm odrzucił natomiast poprawkę umożliwiającą osobie prawnej pozostanie fundatorem. Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Fundacja Rodzinna to osoba prawna (podobna do innych fundacji) tworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów (zwykle członków rodziny fundatora) oraz spełniania świadczeń na ich rzecz zgodnie z określonym przez fundatora celami fundacji.

Ustawę skomentował Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych:

„Fundacja Rodzinna znacząco poszerza wachlarz narzędzi sukcesji w biznesie rodzinnym i ułatwia konsolidację zarządzania interesami rodziny przez pokolenia. Spaja rodzinę wokół wspólnego majątku i spraw. Dzięki temu potencjalne problemy rodzinne są separowane od biznesu. Przestrzegam jednak przed wykorzystaniem Fundacji Rodzinnej jedynie jako korzyści podatkowej – nie jest ona duża. Szkoda też, że dla ponad 7000 podatników CIT E będzie ona niedostępna.

Uważam, że nastąpi dość szybkie przekształcenie często amorficznych struktur biznesów pierwszego pokolenia w quasi korporacje lub konglomeraty, opierające swój sukces nie tylko na talencie, szczęściu i obrotności założyciela, ale na zdolności kolejnego pokolenia do współpracy, budowania struktur i konsolidacji. To wejście na wyższy poziom zarządzania i rozwoju, który jest niezbędny dla skutecznej konkurencji przez pokolenia.”