Wyniki postępowania na świadczenie usługi Trenera wspomagającego

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych przeprowadziło procedurę konkurencyjności (nr POKL.02.01.03/IFR/33) na Trenera wspomagającego w ramach projektu „Firmy Rodzinne 2”, realizowanego w ramach Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki postepowania do pobrania: PDF