Co nowego w prawie – maj 2022 | Niezbędnik dla firm rodzinnych

Zamieszczamy majowy newsletter poświęcony ważnym aktualnościom prawnym, który przygotowujemy wspólnie z partnerem strategicznym IFR – Grabowski i  Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.


W tym numerze:

 1. Nieuczciwy najemca będzie musiał wynieść się z lokalu – Uchylono przepisy uniemożliwiające wykonywanie tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego
 2. Umowa kredytowa w CHF – znaczenie ma chwila zawarcia umowy. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku
 3. Zmiany w przepisach dotyczących pracowników
 4. Estoński CIT – fiskus utrudnia rozliczenie. Jak zmiany z zakresie estońskiego CIT wpłyną na przedsiębiorców?
 5. O czym należy pamiętać przy zbyciu udziałów w sp. z o.o.
 6. Zmiany w przepisach o zatorach płatniczych

NIEUCZCIWY NAJEMCA BĘDZIE MUSIAŁ WYNIEŚĆ SIĘ Z LOKALU – UCHYLONO PRZEPISY UNIEMOŻLIWIAJĄCE WYKONYWANIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH NAKAZUJĄCYCH OPRÓŻNIENIE LOKALU MIESZKALNEGO

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym w 2020 roku z powodu COVID-19 wprowadzono szereg zmian w przepisach oraz dodano nowe stanowiące szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Między innymi od 31.03.2020 r. do 24.02.br w związku z ww. przepisami nie można było wykonywać tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Tym samym właściciele lokali mieszkalnych wielokrotnie mieli problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy, który np. nie płacąc czynszu zajmował lokal mieszkalny, a komornik, pomimo uzyskania tytułu wykonawczego przez właściciela, nie mógł takiego lokatora wyrzucić z lokalu. Uchylono przepis uniemożliwiający prowadzenie egzekucji nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych.

Czytaj dalej…

UMOWA KREDYTOWA W CHF – ZNACZENIE MA CHWILA ZAWARCIA UMOWY – ORZECZENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 17 marca 2022 r., I C 1043/20, oddalił powództwo kredytobiorców o stwierdzenie nieważności umowy kredytu, jak i ewentualne powództwo o zapłatę z tytułu nadpłaty kredytu uznając je za niezasadne. SO uznał wprawdzie klauzule wskazane w pozwie za niedozwolone, ale nie powodujące w stosunku powodów – konsumentów ani naruszenia ich interesów w rozumieniu polskiego Kc, a już na pewno nie w stopniu rażącym, ani powodującym szkodę w rozumieniu Dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Przeczytaj czytaj cały artykuł i sprawdź jak wyrok komentują prawnicy z zespołu GWLAW.

Czytaj dalej…

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

Do 1 sierpnia 2022 r. do polskiego porządku prawnego zostaną wdrożone dwie dyrektywy unijne dotyczące pracowników: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.

W artykule znajdziecie Państwo kluczowe zmiany przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zachęcamy także do przeczytania artykułu radcy prawnego Patrycji Dados opublikowanego w magazynie Poligrafika.

Czytaj dalej…

ESTOŃSKI CIT – FISKUS UTRUDNIA ROZLICZENIE. JAK ZMIANY Z ZAKRESIE ESTOŃSKIEGO CIT WPŁYNĄ NA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu oraz komentarza Urszuli Ogorzałek (doradca podatkowy w GWLAW) na końcu artykułu, który wskazuje na ryzyka i zagrożenia dla podatników oraz pokazuje potencjalne punkty sporów administracyjnych.

Czytaj dalej…

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY ZBYCIU UDZIAŁÓW W SP. Z O.O.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są przedmiotem obrotu gospodarczego. Wspólnicy mogą dokonywać zbycia udziałów zarówno pomiędzy sobą, jak i na rzecz osób trzecich. Zbycie udziałów może nastąpić w drodze np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, może być również przedmiotem umowy o podział majątku wspólnego małżonków, nawet jeśli tylko jeden z małżonków był dotychczas wspólnikiem spółki. Luiza Kwaśnicka – radca prawny w GWLAW by Grabowski & Partners szczegółowo wyjaśnia o czym należy pamiętać przy zbyciu udziałów w sp. z o.o.

 • Jakie kwestie w umowie spółki należy sprawdzić przed zbyciem udziałów?
 • Czym jest prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu?
 • Jakie są ograniczenia w zbywaniu udziałów w sp. z o.o.?
 • Czym różnią się udziały zwykłe i uprzywilejowane?
Czytaj dalej…

ZMIANY W PRZEPISACH O ZATORACH PŁATNICZYCH

Zatory płatnicze są zagrożeniem nie tylko dla uczciwych przedsiębiorców, ale również poważnym obciążeniem dla gospodarki, spowalniając tempo wzrostu gospodarczego. Wraz z końcem roku 2021 zakończył się okres przejściowy stosowania podwyższonego limitu dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych. Zmiana limitu następuje z kwoty 5 mln PLN do 2 mln PLN.Do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy. Przewiduje on:

 • Uelastycznienie obowiązków sprawozdawczych ciążących na przedsiębiorcach;
 • Zwiększenie efektywności postępowań dotyczących nadmiernych opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych;
 • Uelastycznienie zasad nakładania kar;
 • Wprowadzenie instytucji tzw. wezwań miękkich.
Czytaj dalej…

Materiał przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego.