III Konferencja Naukowa – Podsumowanie

Realizując swoją misję, IFR posiada przedstawicieli w organach opiniodawczych i doradczych. Jesteśmy dumni z naszego przedstawiciela, członka Zarządu IFR Janiny Seredyńskiej-Targosz, który reprezentuje nas w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Celem Rady jest zapewnienie bezpośredniego kontaktu Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

Jako członkowie Rady Przedsiębiorców braliśmy udział w III Konferencji Naukowej organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, Akademię Bialską oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze pt. “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość“, która odbyła się w dniach 18-20 marca 2024 roku. w auli Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II.

Podczas konferencji omawiano tematy istotne dla przedsiębiorców, zwłaszcza z branży podatkowo-ubezpieczeniowej, oraz negatywne skutki zmian legislacyjnych czy podatkowych. Minister Adam Abramowicz przedstawił Nową Politykę Gospodarczą, opracowaną na podstawie postulatów Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP. Konferencja była znakomitą okazją do skonsolidowania sektora MŚP oraz wymiany poglądów z ekspertami w dziedzinie prawa i ekonomii.

Debatowano również nad postulatem przywrócenia ryczałtowej składki zdrowotnej, systemem ustalania płacy minimalnej, przyszłością CPK oraz granicami interwencji państwa w ochronę rynku wewnętrznego.

Wkład Biura Rzecznika MŚP skupiał się na niezgodnych z Konstytucją Biznesu praktykach ZUS oraz ochronie praw przedsiębiorców przed instrumentalnymi postępowaniami karno-skarbowymi.

Dziękujemy za możliwość udziału!