Konsultacje na temat Fundacji Rodzinnej

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju dotyczące założeń do ustawy o Fundacjach Rodzinnych. Z ramienia IFR w spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu Tomasz Budziak i Dawid Rejmer.

Celem projektu jest wprowadzenie możliwości zakładania fundacji o charakterze prywatnym, które gromadziły by udziały, akcje oraz majątek rodziny w celu zapobieżenia jego podziałowi i rozdrobnieniu między spadkobierców. Z drugiej strony przedsiębiorca zakładający fundację miałby możliwość określania kręgu beneficjentów, którym przysługiwałyby wypłaty z dochodu generowanego przez fundację. Fundator miałby także możliwość określenia warunków, jakie muszą spełniać beneficjenci do tego, żeby mieć prawo do otrzymania wypłaty.

Opodatkowanie dochodów fundacji rodzinnej następowałoby na poziomie podmiotów, których właścicielem byłaby fundacja, czyli np. w postaci podatku u źródła od dywidend. Natomiast wypłaty dla beneficjentów z grupy 1 określonej w podatku od spadków i darowizn byłyby zwolnione do kwoty wartości rynkowej majątku wniesionego przez fundatora do fundacji. Po przekroczeniu tego limitu, dochody beneficjentów opodatkowane byłyby wg stawek stosowanych w podatku od spadków i darowizn.

Fundacja rodzinna ma zatem być nowym mechanizmem planowania sukcesji rozszerzając dotychczasowy katalog możliwości, który ograniczał się do prawa spadkowego oraz rozwiązań szczególnych przyjmowanych przez wspólników w umowach spółek.

IFR realizuje swoją misję reprezentowania przedsiębiorców rodzinnych w toku tworzenia nowego prawa. Misja ta powinna być realizowana także w oparciu o znajomość poglądów i preferencji biznesu rodzinnego, aby nowe regulacje właściwie odpowiadały na realne potrzeby i preferencje przedsiębiorców. Z tego powodu chcielibyśmy poznać opinię przedsiębiorców rodzinnych w kluczowych kwestiach związanych z planowaną regulacją dotyczą fundacji rodzinnych.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wyniki badania i konsultacji będziemy publikować na naszej stronie internetowej.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU