Kto dokonuje audytu fundacji rodzinnej i jakie kryteria muszą spełniać audytorzy? | Odc.11 cyklu filmów GWLAW

Audyt w fundacji rodzinnej – zasady funkcjonowania. Kto dokonuje audytu fundacji rodzinnej i jakie kryteria muszą spełniać audytorzy?

Audyt w fundacji rodzinnej jest przeprowadzany albo przez zewnętrzną firmę audytorską albo przez zespół audytorów. Wyboru dokonuje zgromadzenie beneficjentów fundacji. W skład zespołu audytorów musi wchodzić: biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny. Taki ekspercki skład, zdaniem ustawodawcy, powinien zapewnić należyte przeprowadzenie audytu w fundacji. W odniesieniu natomiast do konkretnych członków zespołu, ustawa wymaga, aby audytor:

  1. Był niezależny od danej fundacji rodzinnej;
  2. Nie brał udziału w procesie podejmowania decyzji przez fundację (aktualnie i w przeszłości);
  3. Nie świadczył czynności rewizji finansowej lub doradztwa na rzecz fundacji rodzinnej (aktualnie i w przeszłości).

Czy audyt w fundacji jest obowiązkowy, a jeśli tak, to ja często należy go przeprowadzać?

Tak, audyt w każdej fundacji rodzinnej jest obowiązkowy, z tym, że częstotliwość przeprowadzania audytu zależy od tego, czy sprawozdanie finansowe danej fundacji podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, czy też nie. W przypadku fundacji podlegającej pod obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego, audyt, podobnie jak w przypadku spółek, dokonywany jest co roku przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Natomiast, w odniesieniu do fundacji, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, audyt przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata. Oczywiście Zgromadzenie Beneficjentów może zdecydować o innej częstotliwości, a nawet o przeprowadzeniu audytu ad hoc, czyli jednorazowo.

Do jakich informacji i dokumentów ma dostęp audytor?

Firma audytorska i członek zespołu audytorów mogą żądać od zarządu fundacji wszystkich dokumentów fundacji rodzinnej, w tym także aktualnej listy beneficjentów. Można zatem powiedzieć, że audytorzy powinni mieć pełen dostęp do informacji stanowiących tajemnicę fundacji rodzinnej, w związku z czym zobowiązani są do jej nieujawniania. Na czym polega praca audytorów i komu są dostarczane efekty tej pracy? Audytorzy po zbadaniu otrzymanych dokumentów i informacji sporządzają raport z audytu, który przekazywany jest zarządowi fundacji, a następnie zarząd przedstawia raport radzie nadzorczej, a jeżeli nie została ustanowiona – zgromadzeniu beneficjentów, na najbliższym posiedzeniu.


Cykl filmów powstał we współpracy Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych z telewizją biznesową Biznes24. Przez najbliższe 14 tygodni odbędą się premiery 14 odcinków poświęconych fundacji rodzinnej. Zapraszamy do oglądania Biznes24 oraz śledzenia kanału kancelarii na YouTube.