Pismo otwarte do MR i MF dot. zmian w ust. o zarządzie sukcesyjnym

UDERZENIE FISKUSA W SUKCESJĘ!

NIE MOŻEMY PRZYGLĄDAĆ SIĘ OBOJĘTNIE!

SPOTKAJMY SIĘ W ŁODZI, ABY POKAZAĆ NASZĄ SIŁĘ I JEDNOŚĆ!

Środowisko firm rodzinnych jest poruszone uchwalonymi ostatnio przez Sejm zmianami ograniczającymi możliwość zaliczania przez sukcesorów w koszty podatkowe otrzymanego w wyniku sukcesji przedsiębiorstwa. Czy sukcesja traktowana jest przez fiskusa jak godna potępienia praktyka optymalizacji podatkowej? Jaka jest prawdziwa intencja władz wobec zachowania potencjału firm rodzinnych przez kolejne pokolenia? Dlaczego karze się kolejne pokolenie za utrzymanie ciągłości biznesu rodziców?

W imieniu Stowarzyszenia wysłaliśmy pismo otwarte do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, przygotowane przy wsparciu naszego partnera strategicznego Kancelarii Ożóg Tomczykowski, w celu wyjaśnienia tej sprawy oraz przedstawienia oburzenia środowiska firm rodzinnych wobec niekorzystnych dla nas zmian legislacyjnych. Z pismem można zapoznać się poniżej.

Naszym celem jest uchylenie zmian godzących podatkowo w sukcesję. Ustawa zmieniająca przepisy na niekorzyść polskich przedsiębiorców rodzinnych trafiła do Senatu. Dlatego nasz donośny głos w Łodzi powinien być słyszalny w Ministerstwie Finansów i polskim Senacie! Przyjedźcie i zachęćcie innych przedsiębiorców rodzinnych, aby pokazać naszą stanowczość!

Szczegóły zmian w ustawie o zarządzie sukcesyjnym: <czytaj więcej>

Wzywamy wszystkich przedsiębiorców rodzinnych do przyjazdu na nasz Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych “u-Rodziny 2017”, który odbędzie się w dn. 10-11 listopada 2017 r. w Łodzi. Musimy być razem, aby nasz głos był słyszalny! Będą tam obecni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju. Jeśli wówczas stanowczo nie zabierzemy głosu, to nikt nas nie usłyszy i nie wysłucha! Ogłosimy także na Zjeździe Manifest Firm Rodzinnych. Spotkajmy się, aby uzgodnić wspólne działania! Zapraszamy do zapoznania się z programem i do rejestracji na u-rodziny.pl.

Warszawa, dnia 31.10.2017

Ewa Sobkiewicz
Prezes Stowarzyszenia
Inicjatywa Firm Rodzinnych

                                                                                    Mariusz Haładyj

                                                                                    Podsekretarz Stanu
                                                                                    Ministerstwo Rozwoju

dot. ograniczenia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstw otrzymanych w ramach sukcesji przedsiębiorców rodzinnych

Szanowny Panie Ministrze,

Nasze stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) jest najstarszą i największą organizacją polskich przedsiębiorców rodzinnych. Bierzemy aktywny udział w pracach nad rozwiązaniami wprowadzanymi przez ustawę o zarządzie sukcesyjnym. Cenimy sobie tę współpracę, a przede wszystkim wolę współdziałania i konsultacji ze środowiskiem polskich przedsiębiorców rodzinnych. Ze zdumieniem i niepokojem przyjęliśmy więc przepisy uchwalone przez Sejm w ostatni piątek 27 października 2017 r. nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, które w efekcie stawiają pod znakiem zapytania sens wielu procesów sukcesyjnych w naszych firmach. Stawiają też pod znakiem zapytania praktyczne zastosowanie wypracowywanej wspólnie z Ministerstwem Rozwoju od prawie dwóch lat ustawy o zarządzie sukcesyjnej. Dociera do nas wiele głosów oburzonych i zaniepokojonych przedsiębiorców rodzinnych. Szczególnie bulwersujące jest to, że proponowane zmiany dotkną te rodziny, których przedsiębiorstwa nie posiadają osobowości prawnej – czyli w swej masie, to firmy, które przeważnie są w mniejszym rozmiarze. Czy tak ma wyglądać poparcie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw?

Sejm RP zagłosował 27 października 2017 r. za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa została przekazana do Senatu.

Wśród wielu proponowanych zmian, jedna jest szczególnie niepokojąca i niekorzystna dla przedsiębiorców. Ustawodawca postanowił mianowicie, iż od 1 stycznia 2018 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nabyli majątek w drodze spadku lub darowizny, od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (to jest środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) nie będą mogli zaliczać tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów.

Niekorzystne zmiany wprowadza art. 1 pkt 11 lit. d) ww. nowelizacji, który modyfikuje art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) obecnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Intencją ustawodawcy jest, by nowe przepisy były stosowane już od 1 stycznia 2018 r. – a więc wyłączenie możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów będzie dotyczyć także odpisów od aktywów otrzymanych w drodze spadku lub darowizny kilka lat temu.

W uzasadnieniu do nowelizacji mowa jest o rzekomym wykorzystywaniu istniejących przepisów dla potrzeb agresywnej optymalizacji podatkowej. Taka argumentacja może dziwić. W chwili obecnej w Polsce dochodzi do zmiany pokoleniowej wśród przedsiębiorców. Ci, którzy rozpoczynali działalność gospodarczą pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych – wśród których najwięcej jest drobnych przedsiębiorców rodzinnych – przekazują obecnie stery w swoich firmach. Najczęściej własnym dzieciom. Jeśli jest to działanie świadome i uprzednio przygotowane, dzieci zwykle otrzymują przedsiębiorstwo od rodziców w formie darowizny. W innym przypadku – w drodze spadkobrania. Planowana zmiana sprawia, że pod znakiem zapytania staje zasadność przekazywania majątku w tych właśnie formach. I właśnie przez małych i średnich przedsiębiorców rodzinnych. Z perspektywy czysto podatkowej, nie będą bowiem konkurencyjni na rynku. A to ich najbardziej dotknie planowana zmiana, bo to oni najczęściej jako formę prowadzenia działalności gospodarczej, wybierają indywidualną działalność gospodarczą. Więksi przedsiębiorcy – potencjalni adresaci przepisów przeciwdziałających agresywnej optymalizacji podatkowej – prowadząc działalność korzystają bowiem ze spółek kapitałowych.

Bez wątpienia, przyznawanie i odbieranie określonych preferencji podatkowych stanowi przejaw polityki podatkowej kreowanej przez państwo. Ostatnimi czasy ustawodawca komunikuje różnego rodzaju inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także polityki rodzinnej. Otrzymawszy projekt nowelizacji od Sejmu Senat stanął przed szansą, by w dalszym procesie legislacyjnym pokazać spójność ustawodawcy. W przekazie i działaniu.

Apelujemy zatem do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów, aby podjęły one kroki niezbędne do skorygowania błędnej naszym zdaniem nowelizacji przepisów podatkowych w zakresie wskazanym powyżej i odnoszącym się do procesów sukcesyjnych w naszym kraju. Liczymy na wsparcie polskich przedsiębiorców rodzinnych.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Sobkiewicz

Pobierz pismo otwarte do MF i MR w PDF