Zmiany strategiczne w Stowarzyszeniu IFR

Po 10 latach od swojego powstania nasze Stowarzyszenie weszło w nowy etap. Zmiany w naszym Statucie uchwalone na Walnym Zebraniu Członków 20 czerwca 2018 roku:

 1. Umożliwiają większą samodzielność struktur lokalnych IFR;
 2. Rozszerzają możliwość działania Stowarzyszenia nie tylko na teren Polski, ale na cały świat, tam, gdzie działają polscy przedsiębiorcy rodzinni;
 3. Dostosowują nazwę naszego Stowarzyszenia do wymogów jednoznacznej komunikacji z rosnącą liczbą partnerów na całym świecie poprzez zastąpienie zasłużonej nazwy Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych nową nazwą: Stowarzyszenie Polska Firma Rodzinna. Nasze zawołanie: Łączymy by budować! – pozostaje niezmienione.

Poniżej pragniemy przedstawić dwie najważniejsze zmiany, które Zarząd nowej kadencji będzie chciał wykorzystać jako narzędzia zwiększania wagi naszego Stowarzyszenia.

1. Stowarzyszenie Polska Firma Rodzinna

Za zmianą nazwy Stowarzyszenia na Polska Firma Rodzinna przemawiają następujące przesłanki:

 • Wskazujemy wyraźnie podmiotowość – kim jesteśmy;
 • Usuwamy wątpliwość, że słowo inicjatywa oznacza jednorazową, incydentalną akcję;
 • W komunikacji z partnerami zagranicznymi jasno wskazujemy skąd jesteśmy;
 • Polskim przedsiębiorcom rodzinnym działającym poza naszym krajem dajemy jasną wskazówkę umożliwiającą samoidentyfikację i propozycję dołączenia do ponadgranicznej  wspólnoty działań, ludzi i wartości;
 • Pokazujemy wspólnotę środowiska firm rodzinnych w Polsce;
 • Uzyskujemy szybki i jednoznaczny przekaz komunikacyjny oraz pozytywne nastawienie odbiorcy komunikatu;
 • Odpowiadamy na współczesne trendy panujące w Europie i na świecie;
 • Budujemy międzynarodowy znak jakości polskich firm rodzinnych.

Jesteśmy i będziemy nadal dumni z dotychczasowego dzieła stworzonego pod nazwą Inicjatywa Firm Rodzinnych przez wielu zasłużonych ludzi, z naszym Honorowym Prezesem prof. Andrzejem J. Blikle na czele. W celu pokazania tej łączności będziemy przez pewien czas używać dopisku d. Inicjatywa Firm Rodzinnych i w wystąpieniach podkreślać historię, dorobek, szacunek dla IFR oraz gotowość do stawienia czoła nowym wyzwaniom pod nową nazwą i z nowym wizerunkiem. Koncepcja nowej identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia zostanie wyłoniona w drodze otwartego konkursu, który ogłosimy niebawem na naszej stronie internetowej.

2. Preferencje dla przedsiębiorców rodzinnych i ich rodzin w przyjmowaniu w poczet Członków Stowarzyszenia

Za zmianami statutowymi idą zmiany podkreślające i zwiększające udział przedsiębiorców rodzinnych  w naszym Stowarzyszeniu. Nadal stawiamy na aktywność Członków Stowarzyszenia i zachowujemy odwołanie do magicznego słowa INICJATYWA. Będzie ono zawsze obecne w naszych działaniach. Istotą jest podmiotowość przedsiębiorców rodzinnych, dlatego to ich udział musi rosnąć.

Z tego powodu Zarząd Stowarzyszenia począwszy od 1 sierpnia 2018 roku będzie aktywnie korzystał z prawa akceptacji kandydatów, chcących zostać Członkami Stowarzyszenia i będzie preferował kandydatury przedsiębiorców rodzinnych i członków ich rodzin. Nowe podejście do kandydatur z konieczności wiarygodnej odpowiedzi na pytania naszych partnerów społecznych – czy i w jakim stopniu jesteśmy głosem środowiska firm rodzinnych? Liczymy na to, że w rezultacie nowego podejścia do kandydatur uda nam się podnieść reprezentatywność Stowarzyszenia, jako przedstawiciela przedsiębiorców rodzinnych i ich rodzin.

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia pozytywnie zweryfikowani w pierwszym półroczu 2018 roku przed ostatnim Walnym Zebraniem zachowują swoje wszelkie prawa członkowskie, niezależnie od tego czy są, czy nie są przedsiębiorcami rodzinnymi lub członkami ich rodzin. Jesteśmy Wam wdzięczni za Waszą pracę i uczestnictwo w pierwszym dziesięcioleciu i chcemy abyście zostali z nami. Procedury przyjmowania nowych członków (ankiety, rozpoznanie i weryfikacja danych) będą odpowiednio dostosowane.


Pełne podsumowanie Walnego Zebrania Członków IFR

Drodzy Rodzinni,

Mamy nadzieję, że poczynione ostatnio zmiany umożliwią członkom Stowarzyszenia zwiększenie wpływu na pozytywną zmianę w swoich firmach, rodzinach, relacjach z otoczeniem biznesowym i politycznym. Mamy wiele inicjatyw do zrealizowania. Mamy nowe możliwości do działania. Nasz głos jest coraz lepiej słyszalny i będzie docierać do wszystkich coraz donośniej. Wspólnie to zrobimy!

Cieszymy się, że możemy dla Was i z Wami współpracować, ponieważ łączymy by budować!

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy zgłaszania nowych inicjatyw!

W imieniu Zarządu IFR [kadencji 2018 – 2020]

Ewa Sobkiewicz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Polska Firma Rodzinna (d. Inicjatywa Firm Rodzinnych)