Podsumowanie Walnego Zebrania Członków IFR [20.06.2018]

W środę 20 czerwca 2018 r. w Warszawie w Centrum Giełdowe S.A. odbyło się tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. W spotkaniu osobiście udział wzięło ponad 40 Członków IFR. Wielu z nich reprezentowało także innych Członków, którzy nie mogli osobiście pojawić się na wydarzeniu.

Zgodnie z porządkiem obrad rozpoczęliśmy od oficjalnego powitania zebranych Członków przez Panią Prezes IFR – Ewę Sobkiewicz. Po kurtuazyjnym wstępie przeszliśmy do części organizacyjnej. Dla wygody głosowania i podejmowania decyzji wykorzystaliśmy specjalistyczny system do głosowania, dzięki któremu każdy Członek mógł oddać swój głos wciskając odpowiedni przycisk na terminalu. Następnie obecni Członkowie IFR wybrali przewodniczącego Zebrania – zgodnie z propozycją Pani Prezes, przewodniczącym został radca prawny – Adam Krause (Członek Zarządu IFR kadencji 2017-2018). Prowadzący zarządził kolejne dwa głosowania podczas których wybrano Wiceprzewodniczącego Zebrania, został nim Mikołaj Rek (Członek IFR) oraz Protokolanta – Andriy Tsyaputa (Biuro IFR). Ważnym formalnym elementem było stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Zebrania, czyli zgodnie z §22, ust. 3 obowiązującego Statutu Stowarzyszenia zostało w odpowiednim czasie ogłoszone, zakomunikowane, a liczba obecnych na Zebraniu Członków była wystarczająca dla rozpoczęcia obrad.

W części  sprawozdawczo-programowej, zostało przedstawione sprawozdanie z dwóch lat działalności Zarządu Stowarzyszenia kadencji 2016-2018. Każdy z Członków Zarządu przedstawił swoją część sprawozdania oraz opowiedział o głównych osiągnięciach i dorobku z minionych dwóch lat działalności IFR. Sprawozdanie to zawiera opis poszczególnych aktywności Stowarzyszenia, zrealizowanych projektów i przeprowadzonych wydarzeń, zmian wprowadzonych w ramach organizacji, a także statystyk ilościowych i jakościowych naszych przedsięwzięć. Dla przejrzystości i transparentności publikujemy pełną wersję sprawozdania oraz prezentację multimedialną.

Prezentacja multimedialna Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia IFR Pobierz
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia IFR z kadencji 2016-2018 Pobierz

Swoje sprawozdania przedstawili także Komisja Rewizyjna (wygłosiła Aleksandra Jasińska-Kloska) oraz Sąd Koleżeński (wygłosiła Ewa Szczecińska-Budziak). Po przedstawieniu sprawozdań z działalności władz i organów Stowarzyszenia zebrani Członkowie IFR przegłosowali zatwierdzenie trzech sprawozdań oraz udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu.

Dalej przeszliśmy do dyskusji programowej pt. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?, podczas której Członkowie Zarządu Stowarzyszenia opowiedzieli o rozpoczętych i trwających aktywnościach IFR, nowych i planowanych projektach i inicjatywach, a także dalszych kierunkach rozwoju naszej organizacji. Dyskusję podtrzymali zebrani Członkowie IFR zadając pytania i angażując się w omówienie przyszłości Stowarzyszenia. Ta część Zebrania była połączona z prezentacja kandydatów na Członków nowego Zarządu IFR kadencji 2018-2020. W imieniu starego Zarządu Stowarzyszenia wypowiedział się Wiceprezes Tomasz Budziak, który opowiedział dlaczego dotychczasowi Członkowie Zarządu postanowili zgłosili się na kolejną kadencję oraz krótko przedstawił wizję dalszej działalności Zarządu na rzecz środowiska firm rodzinnych w Polsce. Kandydaci którzy nie mogli przyjechać na Zebranie osobiście, przesłali pisma otwarte, które zostały odczytane przez Annę Gwizdalską (Wiceprezes Zarządu IFR).

Jedną z najważniejszych części Walnego Zebrania Członków IFR były wybory władz i organów IFR. Dla przejrzystości głosowania oraz kontrolowania procesu, Przewodniczący Zebrania zarządził wybory Komisji Skrutacyjnej, zadaniem której było nadzorowanie przebiegu głosowań. W skład komisji weszły: Katarzyna Brauer oraz Beata Dobrowolska. Wybory rozpoczęto od głosowania na Prezesa Zarządu IFR – niemal jednogłośnie obecni Członkowie wybrali Ewę Sobkiewicz. Następnie wybrano pozostałych Członków Zarządu. Z radością informujemy, że wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali aprobatę ze strony obecnych na Walnym Członków IFR. A więc, skład Zarządu IFR w kadencji 2018-2020 wygląda następująco: Tomasz Budziak, Anna Gwizdalska, Mariola Grodnicka, Agata Hagno, Stanisław Han, Rafał Kunaszyk, Dobrochna Kochańska-Kruk, Sebastian Margalski, Krzysztof Ogorzałek, Łukasz Rotarski, Janina Seredyńska-Targosz oraz Marzena Szczotkowska-Topić. Po wyborze Zarządu przegłosowano także skład Sądu Koleżeńskiego IFR, członkami którego pozostali: Jarosław Ogorzałek, Marta Rudzińska oraz Ewa Szczecinska-Budziak. Natomiast do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostały wybrane: Maria Adamska, Beata Dobrowolska, Aleksandra Jasińska-Kloska oraz Joanna Malinowska.

Najważniejszym natomiast etapem Walnego Zebrania było przyjęcie zmian do Statutu IFR, opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia i skierowanych na usprawnienie funkcjonowania naszej organizacji. Dzięki wspólnym staraniom Członków Zarządu oraz Biura IFR udało się zebrać quorum (50% + 1 głos wszystkich Członków IFR), a więc mogliśmy poddać głosowaniu proponowane zmiany. W trakcie omawiania projektu nowego Statutu zgłoszono jeszcze kilka pomysłów, które również zostały poddane głosowaniu. Z radością i dumą informujemy, że ostatecznie udało się przyjąć tak potrzebne dla IFR zmiany do Statutu.

Tekst jednolity Statutu zostanie opublikowany wkrótce, wraz z oficjalnym protokołem Walnego Zebrania Członków IFR.

Dodatkowo podjęto kilka innych ważnych uchwał, o których oficjalnie poinformujemy wkrótce. Prosimy o chwilę cierpliwości i dziękujemy za wyrozumiałość.

GALERIA

Szczegółowe podsumowanie Walnego Zebrania Członków IFR 2018 przeczytacie także w kolejnym numerze magazynu RELACJE.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Biurem IFR:


Tematy powiązane: Walne zebranie Członków IFR – Wybór Władz | Zmiana Statutu