Zwyczajne Walne Zebranie Członków i wybory Zarządu IFR 2023

Drodzy Rodzinni,

Działając na podstawie § 22 ust. 6 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych z siedzibą w Warszawie, KRS 0000302185, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 29.06.2023 r, o godzinie 12:30 – pierwszy termin i o godzinie 13:00 – drugi termin (§ 22 ust. 3 i 5 Statutu), z miejscem obrad w siedzibie IFR – Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa i z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego prawomocności zebrania
 4. Wybór protokolanta
 5. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Dyskusja programowa połączona z prezentacją kandydatów
 8. Wybór komisji skrutacyjnej
 9. Wybór Prezesa Zarządu
 10. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia
 11. Wybory do Sądu Koleżeńskiego
 12. Wybory do Komisji Rewizyjnej
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie zebrania

Serdecznie zachęcamy do rejestrowania się na Walne Zebranie lub przesyłania pełnomocnictw dla innego Członka IFR, jeśli nie będziecie mogli pojawić się osobiście.

Liczymy na Was, drodzy Rodzinni!

REJESTRACJA NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Pełnomocnictwo dla innego Członka IFR [PDF] Pobierz

Zgodnie z art. 23 p. 3 Statutu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia. Kandydaturę można zgłosić wypełniając formularz umieszczony poniżej.

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO ZARZĄDU

Kandydatura zostanie ogłoszona na naszej stronie internetowej, dzięki czemu członkowie IFR będą mogli wcześniej zapoznać się z kandydatami do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, a w przypadku przekazania pełnomocnictwa dokładnie wskazać sposób głosowania. Tym samym prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zgromadzenie poprzez odpowiedni formularz.

Dziękujemy Wam wszystkim, drodzy Rodzinni, za to, że jesteście i inspirujecie nas do dalszego działania.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych