Barometr firm rodzinnych – Edycja 2016

Już po raz czwarty polskie firmy rodzinne uczestniczyły w europejskim badaniu „Barometr firm rodzinnych”, stanowiąc 14,5% wszystkich respondentów. Obserwacja wyników badań w kolejnych latach wskazuje na ciągle utrzymujący się niższy poziom optymizmu rodzimych firm od optymizmu firm europejskich. Wynika to zapewne z bardziej ograniczonych możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Ograniczenia te przejawiają się m.in. niższą dynamiką przychodów, zatrudnienia i skalą działalności międzynarodowej. Warto jednak podkreślić, że aż o 20 punktów procentowych w stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział firm wykazujących wzrost przychodów.
 .
barometr-ed4-01
Jako czynniki warunkujące rozwój polscy przedsiębiorcy nieodmiennie od lat wskazują obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i uproszczenie przepisów podatkowych. Nie tylko wyniki „Barometru” pokazują te bariery, ale potwierdza je też tocząca się obecnie dyskusja w środowisku firm rodzinnych na temat koniecznych zmian warunków ich funkcjonowania.
.
barometr-ed4-02
.
Wyrazem optymizmu są plany inwestycyjne. Znaczna większość (59%) polskich firm ma sformułowane programy inwestycyjne, przede wszystkim dotyczące rozwoju działalności podstawowej. Przedsiębiorstw posiadających takie programy jest jednak mniej w Polsce niż w Europie.
.
barometr-ed4-06
Stowarzyszenie Firm Rodzinnych odczuwa wielką satysfakcję z udziału w badaniach organizowanych przez KPMG. Możliwość porównania nastrojów i dążeń polskich przedsiębiorców rodzinnych z firmami europejskimi pozwala na bardziej obiektywną ocenę własnych problemów. Ujawnione w badaniu poglądy świadczą o podobieństwach w dążeniu do wzrostu zyskowności i przychodów, a o różnicach w dostrzeganiu dróg do tego prowadzących: w polskich firmach inwestycje w ludzi, w nowe technologie i umiędzynarodowienie firmy są o wiele mniej istotne niż w firmach europejskich. Zawsze jednak kwestie relacji rodzina–firma są tak samo ważne, niezależnie od kraju pochodzenia firmy.
Wyrażamy przekonanie, że „Barometr firm rodzinnych” jest ważnym przedsięwzięciem, wartym kontynuowania. Badanie w sposób systematyczny, konsekwentny i szeroki pokazuje najważniejsze wyzwania stojące przed firmami rodzinnymi, buduje świadomość ich znaczenia i pomaga w zrozumieniu specyficznych zachowań strategicznych.
.
.
Badanie do pobrania w wersji elektronicznej: <pobierz PDF>