Budowa wzajemnej wiedzy środowisk samorządowych i przedsiębiorców rodzinnych

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) zaprasza na spotkanie organizowane ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) 24 października 2019 roku, w godzinach 14:00-16:30 w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w Warszawie przy ul. Brackiej 25. Tematem spotkania jest:

Budowa wzajemnej wiedzy środowisk samorządowych i środowisk przedsiębiorców rodzinnych o swoich potrzebach i możliwościach współpracy na rzecz rozwoju lokalnego

Zakładamy, że uczestnicy spotkania zarówno ze strony IFR jak i ZMP, stworzą w jego wyniku Komisję Wspólną, która stanie się stałym ogólnopolskim organem współpracy między środowiskiem przedsiębiorców rodzinnych a miastami. Dzięki temu przedsiębiorczość rodzinna może zyskać szansę stworzenia bardziej przyjaznej działalności w polskich miastach, a miasta te oprą swoje strategie rozwoju o biznes rodzinny.

O CZYM BĘDZIE MOWA?

Przede wszystkim będzie zaprezentowany będzie „Model Lokalnych Centrów Rozwoju Firm Rodzinnych” w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Związku Miast Polskich z realizacji wspólnego projektu: „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji (LCK) Rozwoju Firm Rodzinnych”. Wiodącym partnerem IFR jest Związek Miast Polskich, a pozostałymi partnerami Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego oraz Regionalna Izba Przemysłowa Andaluzji w Hiszpanii Camara Sevilla. Projekt ma charakter pilotażowy i realizowany jest we współpracy z siedmioma miastami członkowskimi Związku Miast Polskich: Gdynia, Olkusz, Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Częstochowa, Chorzów oraz Starogard Gdański.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od września 2018 roku do lipca 2020 roku. Doświadczenia z tego Projektu będą mogły być wdrażane i w innych miastach pod koniec 2020 roku. Celem tego Projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych firm rodzinnych. Kluczowym założeniem projektu jest ścisła współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i lokalnych firm rodzinnych, tak aby wypracowany system wsparcia dla firm był stały i skuteczny.

W rezultacie Projekt doprowadzić do doskonalenia współdziałania partnerów lokalnych – władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych w celu poprawy efektywności działań na rzecz rozwoju wspólnych problemów firm rodzinnych w krytycznych dla ich rozwoju obszarach:

  • poprawa efektywności prowadzenia firm rodzinnych;
  • przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie;
  • wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania;
  • upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego;
  • wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych;
  • wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

W każdym z 7 miast partnerskich powstały komórki – Lokalne LCK – umiejscowione przy jednej z instytucji miejskich oraz ciało konsultacyjne – Rada Rozwoju Firm Rodzinnych.

Zadaniem LCK jest podejmowanie działań wspierających rozwój firm rodzinnych. W miastach partnerskich prowadzone są analizy i badania dla rozpoznani a roli lokalnych firm i przedsiębiorców w rozwoju miast. W tym celu pozyskano dane z Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nt. sytuacji na rynku pracy, źródeł dochodów mieszkańców i przedsiębiorców, oraz generowanych przez nich podatków. Dzięki badaniom uczniów ostatnich klas szkół średnich rozpoznawane są dalsze plany edukacyjne, zawodowe i życiowe młodzieży. Badania przedsiębiorców umożliwiają rozpoznanie głównych rodzajów ryzyka dla rozwoju firm rodzinnych. Jednym z głównych zadań LCK jest doprowadzenie do powołania Rady Rozwoju Firm Rodzinnych, skupiającej przedsiębiorców rodzinnych i przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania i rozwoju. Do udziału w radzie, poza przedstawicielami samorządowych jednostek organizacyjnych, zapraszani są lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej (tj. US, PUP, Inspekcja Pracy, ZUS), a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu.

W każdym LCK został zatrudniony Lokalny Animator rozwoju firm rodzinnych, finansowany przez IFR ze środków budżetu projektowego. Podejmowane w projekcie działania wykorzystują analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego, jakim jest Izba Przemysłowo Handlowa z Sewilli.

Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm. Posiedzenie komisji jest pierwsza okazją wspólnej debaty przedstawicieli środowisk miejskich i przedsiębiorców rodzinnych, zapoznania się z dotychczasowymi wynikami prac i dyskusji nt. wspólnych działań w kolejnych miastach.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału.

Informacji nt. uczestnictwa udziela: Andriy Tsyaputa | [email protected]

Szczegółowa agenda spotkania [PDF] Pobierz

*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”