Co nowego w prawie – Marzec 2024 | Newsletter GWLAW

Zamieszczamy najciekawsze informacje, z punktu widzenia przedsiębiorców rodzinnych, opublikowane w aktualnym numerze cyklicznego newslettera GWLAW na marzec 2024. Newsletter poświęcony jest w całości ważnym aktualnościom prawnym, a przygotowuje go zespół ekspercki naszego partnera strategicznego – Kancelarii GWLAW. Serdecznie zachęcamy do lektury!

W TYM NUMERZE:
 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku najwcześniej w 2026 r.
 2. Raporty o schematach podatkowych bezużyteczne?
 3. Deregulacja prawa gospodarczego na horyzoncie.
 4. Brak CIT przy gospodarowaniu nieruchomościami przez fundację rodzinną.
 5. Brak CIT przy zbyciu udziałów przez fundację rodzinną.
 6. Brak VAT przy wniesieniu przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej.
 7. Czy już raz opodatkowane dochody nie mogą być opodatkowane drugi raz?

PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU NAJWCZEŚNIEJ W 2026 R.

Minister Finansów Andrzej Domański potwierdził, że nie ma możliwości podwyżki kwoty wolnej do 60 tys. zł w 2025 r.


RAPORTY O SCHEMATACH PODATKOWYCH BEZUŻYTECZNE?

Jak pokazują statystyki resortu finansów na temat MDR, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 r. do 27 lutego 2024 r., urzędy skarbowe w analizowany okresie wszczęły jedynie 12 kontroli na podstawie udostępnionych im kilkudziesięciu tysięcy raportów o schematach podatkowych. Urzędy skarbowe przeprowadziły ponadto trzy postępowania karnoskarbowe za brak raportów lub nieprzekazanie ich w terminie, jednak w wyniku skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, żaden podmiot nie został ukarany.

DEREGULACJA PRAWA GOSPODARCZEGO NA HORYZONCIE

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. W ramach pierwszego pakietu deregulacji proponuje się:
 • skrócenie okresu kontroli u mikroprzedsiębiorcy z 12 do 6 dni,
 • związanie organu I instancji ustaleniami organu II instancji w postępowaniu administracyjnym,
 • zniesienie konieczności składania dokumentu prokury lub pełnomocnictwa, jeśli wynikają one z publicznych rejestrów,
 • aby brak firmowej pieczątki albo wydruku z CEIDG/KRS nie stanowił braku formalnego pisma lub wniosku,
 • wydłużenie okresu vacatio legis przepisów dotyczących przedsiębiorców.

Drugi pakiet deregulacji dotyczyć ma wyeliminowania z porządku prawnego istniejących sprzeczności oraz niespójności norm prawnych.


BRAK CIT PRZY GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEZ FUNDACJĘ RODZINNĄ

Fundator przy założeniu fundacji rodzinnej wniósł do niej wynajmowane dotychczas w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lokale mieszkalne i apartamenty. Przekazanie składników mienia do fundacji rodzinnej jest realizacją procesu sukcesyjnego. Przy wniesieniu mienia do FR fundator nie wnosi ich wyłącznie w celu dalszego zbycia. Jednakże nie wykluczył, iż w przyszłości może dojść do sytuacji, w której FR dokona ich zbycia, a następnie uzyskane środki reinwestuje. Dyrektor KIS zgodził się z Wnioskodawcą, iż prowadzenie przez Fundację Rodzinną działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkalnych jak i apartamentów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT. Jak napisał Dyrektor KIS: „Analizując powyższe zauważyć należy, że najem długoterminowy nieruchomości oraz apartamentów w (…) mieści się w działalności dozwolonej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o Fundacji Rodzinnej. Zatem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 25 w zw. z art. 6 ust. 7 ustawy o CIT dochody fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu najmu długoterminowego będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych”. Ponadto ewentualne zbycie w przyszłości lokali nie będzie generować przychodu do opodatkowania. Zob.: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2024-03-04 (Sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.485.2023.7.DD).


BRAK CIT PRZY ZBYCIU UDZIAŁÓW PRZEZ FUNDACJĘ RODZINNĄ

Fundacja rodzinna będzie zwolniona z CIT z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych praw wynikających z przystąpienia lub uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach lub podmiotach o podobnym charakterze, które to prawa zostaną przez Fundację rodzinną nabyte w celu ich zbycia. Zob.: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2024-03-05 (Sygnatura: 0111-KDIB1-1.4010.2.2024.2.BS).


BRAK VAT PRZY WNIESIENIU PRZEDSIĘBIORSTWA DO FUNDACJI RODZINNEJ.

Po raz kolejny Dyrektor KIS potwierdził, iż wniesienie darowizny w postaci przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynność taka nie jest ani odpłatną dostawą towarów ani odpłatnym świadczeniem, a więc nie podlega opodatkowaniu VAT Zob.: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2024-03-05 (Sygnatura: 0112-KDIL3.4012.77.2024.1.KFK).


CZY JUŻ RAZ OPODATKOWANE DOCHODY NIE MOGĄ BYĆ OPODATKOWANE DRUGI RAZ?

Sprawa dotyczyła spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki cywilnej. Przy przekształceniu w ramach kapitałów spółki wyszczególniony był kapitał podstawowy oraz zysk z lat ubiegłych. Spółka uważała, iż zysk ten był już opodatkowany stąd przy jego wypłacie nie wystąpi opodatkowanie. Innego z dnia były organy skarbowe. Uznały, że dojdzie do uzyskania przychodu z tytułu zysku w osobach prawnych opodatkowanego 19% PIT. Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się on z organami skarbowymi oraz wcześniejszym wyrokiem WSA. Uznał, iż Jeśli wspólnicy wnieśli taki zysk ze spółki cywilnej do kapitału spółki z o.o., wyodrębnili go w bilansie i raz już zapłacili od niego PIT, to nie można traktować wypłaty po przekształceniu jako przychodu z tytułu udziału w zysku osoby prawnej – tłumaczyła sędzia Alicja Polańska w wyroku NSA z 14 marca 2024 r., sygn. akt II FSK 808/21 Jest to bardzo korzystny wyrok dla podatników, którzy planują przekształcenie, lub go dokonali, a nie podjęli uchwały o wypłacie starych zysków przed przekształceniem.


Materiał przygotowany jest przez zespół Kancelarii GWLAW Mitręga & Partners Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego.