Powołanie zespołów komisji Oddziału Łódzkiego i Mazowsza Zachodniego

W dniu 21.09.2016 roku zarząd oddziału podjął uchwałę o powołaniu następujących zespołów  – komisji tematycznych działających przy zarządzie oddziału:

1. Zespół – Komisja ds. wsparcia Firm Rodzinnych („ZWFR”)

Przewodniczący – koordynator: Krzysztof Błażejewski

krzysztof-blazejewski

Celem zespołu jest regularne badanie szeroko pojętych potrzeb i wyzwań rozwojowych Firm Rodzinnych (dalej FR) w celu dostarczania adekwatnej i niezbędnej wiedzy oraz “narzędzi” do ich rozwiązywania.

Prowadzenie działalności w obecnych czasach wymaga kompetencji z wielu obszarów i przez to przedsiębiorczość stała się zajęciem interdyscyplinarnym. Niektóre umiejętności właściciele firm nadrabiają sami, ale niektóre wymagają eksperckiej wiedzy i doświadczenia.

Głównym zadaniem Zespołu Wsparcia Firm Rodzinnych jest wspólnie z FR identyfikowanie tych obszarów oraz organizowanie odpowiednich form wsparcia, np.:

 • Doradztwo,
 • Warsztaty,
 • Wykłady,
 • Spotkania networkingowe w celu podjęcia wspólnych inicjatyw,
 • Zbudowanie bazy ekspertów z różnych dziedzin wśród członków IFR.

Zakładamy podejmowanie różnorodnych tematów z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa, chociaż istotne miejsce będą zajmowały tematy specyficzne dla prowadzenia FR.

Przykładowe tematy mogą dotyczyć:

 • Dialogu międzypokoleniowego,
 • Przygotowania i wsparcia procesu sukcesji,
 • Przygotowanie kompetencyjne nestorów i sukcesorów,
 • Łączenia systemu rodzinnego i biznesowego,
 • Psychologii FR,
 • Zarządzanie zasobami ludzkim,
 • Zagadnienia prawno-finansowe,
 • Integrowanie środowiska lokalnego i wspólne inicjatywy,
 • Zagadnienia z zakresu zarządzania,
 • Wiele innych zależnych od bieżących potrzeb naszych członków…

Zależy nam na znalezieniu odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby FR dlatego w pierwszym okresie działalności chcemy skupić się na kontakcie z przedsiębiorcami rodzinnymi w celu podjęcia dialogu na temat potrzeb i oczekiwań w stosunku do ZWFR

Działania przygotowawcze:

 • Pierwsze 2 m-c zebranie członków  i zawiązanie współpracy wewnątrz zespołu(orientacyjnie do połowy listopada 2016)
 • Od połowy listopada ok. 2 m-cy przygotowanie przez zespół strategii badania potrzeb wśród FR. Przewidujemy “żywe” metody jak na przykład spotkania networkingowe w małych grupach oraz wirtualne np. Ankiety.
 • Na podstawie przeprowadzonego badania potrzeb powstanie docelowa strategia działania ZWFR

Przewodniczący koordynator Pan Krzysztof Błażejewski:

Członek firmy rodzinnej, wraz z bratem Piotrem tworzy Laboratorium Dialogu, psycholog, trener, coach, psychoterapeuta- osoba wspierająca rozwój. W swojej pracy specjalizuje się w budowaniu atmosfery dialogu oraz relacji opartych na zrozumieniu i szacunku, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia skuteczności w działaniu biznesowym. Ekspert w zakresie: komunikacji, przywództwa partycypacyjnego, emocji, pasjonat zarządzania humanistycznego. Współpracuje z biznesem jako doradca i trener oraz prowadzi warsztaty otwarte.

2. Zespół – Komisja ds. kontaktów międzynarodowych.

Przewodnicząca – koordynator: Ewa Kubel

ewa-kubel

Celem działań zespołu jest umożliwienie członkom oddziału włączanie się w programy współpracy międzynarodowej SBICO, tj.:

 • wyjazdy na wizyty studyjne do firm na terenie Unii Europejskiej
 • uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach dotyczących sektora MŚP
 • wyjazdy na krótkie pobytu w firmach zagranicą – tzw. „job shadowing” (obserwacje pracy)
 • przyjmowanie na praktyki uczniów ze szkół zawodowych z zagranicy, aby rozwijać w nich kompetencje przedsiębiorczości
 • branżowe wizyty handlowe u potencjalnych partnerów biznesowych

Przewodnicząca koordynator komisji Pani Ewa Kubel:

Dyrektor SBICO (Small Business Cooporation Office (www.sbico.eu) w Warszawie oraz Dyrektor European Small Business Alliance w Brukseli posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu własną firmą Meritum, jako Prezes Business Development Manager. Członek Zarządu Fundacji AD Meritum, odpowiedzialna za międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne. Członek IFR, w latach 2014-2015 sekretarz generalny IFR.

3. Zespół – Komisja ds. źródeł finansowania IHR

Przewodniczący – koordynator: Dariusz Ciecierski

dariusz-ciecierski

Celem zespołu jest:

 • dostarczanie firmom rodzinnym praktycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych źródeł finansowania
 • zwiększanie świadomości dotyczącej możliwych do wykorzystania źródeł finansowania rozwoju firm rodzinnych
 • prelekcje i szkolenia dotyczące alternatywnych źródeł finansowania
 • pomoc i doradztwo przy restrukturyzacji źródeł finansowania
 • współpraca z uczelniami

B.HR

 • dostarczenie firmom rodzinnym informacji w zakresie dostępnych i poszukiwanych zasobach personalnych
 • stworzenie bazy wymiany danych o wolnych wakatach w FR:
 • informacja o poszukiwanych osobach
 • informacja o polecanych osobach, które poszukują pracy

Przewodniczący koordynator komisji Pan Dariusz Ciecierski:

Doświadczony Manager Finansowy posiadający praktyczne doświadczenie w finansach, analizie finansowej, budżetowaniu, rachunkowości zarządczej i prognozowaniu. Doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w zarządzaniu – projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zrealizowane transakcje w zakresie fuzji i przejęć, integracji po fuzji i planowaniu strategicznym. Wdrożone projekty w zakresie analizy kosztów i planowania przepływu gotówki i zorientowane na wynik systemy sprawozdawczości. Przygotowanie planów naprawczych dla zakładów produkcyjnych, poprawa rentowności, restrukturyzacja źródeł kapitału i optymalizacja zadłużenia. Pozyskiwanie źródeł finansowania firmy: IPO, pre IPO, fundusze unijne. Doświadczenie we współpracy z inwestorami i funduszami VC. Autor artykułów i publikacji naukowych:

 4. Zespół – Komisja ds. wsparcia i wdrażania „Systemu zakupów lojalnościowych i grupowych IFR”

Przewodnicząca – koordynator: Agnieszka Jerzak

agnieszka-jerzak

Celem zespołu jest:

 • Wsparcie w zakresie wdrażania systemu wspólnoty zakupowej i polecania w grupie
 • Budowanie marki oraz integracja środowiska firm rodzinnych
 • Dostarczanie firmom rodzinnym przydatnej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod komunikacji z klientem
 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi nawiązania współpracy z innymi firmami  szczególnie z uwzględnieniem tych obszarów, które nie występują w  firmach rodzinnych
 • Rozbudowa bazy danych o nowe Firmy Rodzinne
 • W obszarze edukacji przewidziane są  prezentacje oraz warsztaty z  przydatnych rozwiązań z zakresu CRM
5. Zespół – Komisja ds. Edukacji i Przedsiębiorczości

Przewodniczący – koordynator: Andrzej Marjański

andrzej-marjanski

Celem zespołu jest:

 • podejmowanie stałej współpracy w ramach edukacji środowiska firm rodzinnych
 • współpraca w zakresie pozyskiwania i dystrybucji informacji w obszarze przedsiębiorczości z jednostkami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców oraz środowiskami gospodarczymi
 • podejmowanie stałej współpracy ze środowiskiem akademickim i oświatowym
 • propagowanie idei przedsiębiorczości rodzinnej
 • wspomaganie firm rodzinnych zrzeszonych w oddziale w zakresie pozyskiwania i dystrybucji informacji w zakresie możliwości edukacyjnych, szkoleń i programów rozwoju przedsiębiorczości
6. Zespół – Komisja ds. ochrony i opieki nad zabytkami

Przewodniczący – koordynator: Piotr Błażejewski

piotr-blazejewski

Celem zespołu jest:

 • opieka i ochrona nad zabytkami
 • działania edukacyjne w/w zakresie
 • współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie ochrony i opieki
 • współpraca ze służbami wojewódzkiego konserwatora zabytków

Członek zarządu krajowego IFR w kadencji 2016-2018, prezes zarządu oddziału regionu Łódzkiego i Mazowsza Zachodniego, społeczny opiekun zabytków nadane przez mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, współorganizator zmian prawnych w statucie IFR w zakresie tworzenia oddziałów regionalnych i współorganizator pierwszego oddziału regionalnego, w 2015 U-Rodziny współorganizator panelista nt. „Dwór za złotówkę” dotyczący działań na rzecz rewitalizacji zabytków w Polsce.

7. Zespół – Komisja ds. mediów i promocji

Przewodniczący – koordynator: Karol Tomaszewski

karol-tomaszewski

8. Zespół – Komisja ds. służby zdrowia i promocji prozdrowotnej

Przewodnicząca – koordynator: Ewa Sobkiewicz

ewa-sobkiewicz

9. Zespół – Komisja ds. rekrutacji i integracji

Przewodniczący – koordynator: Łukasz Matuszewski

lukasz-matuszewski

10. Zespół – Komisja ds. odpowiedzialności społecznej i biznesu

Przewodniczący – koordynator: Paweł Brzeziński

pawel-brzezinski


Uwaga:

W trakcie budowy:

 • Zespół – komisja ds. Firm Rodzinnych z obszarów wiejskich
 • Zespół – komisja ds. designu i promocji mody
 • (Odpowiedzialny członek zarządu krajowego – Dariusz Ciecierski)

Uchwała zarządu do pobrania: <pobierz PDF>