Co nowego w prawie – czerwiec 2021 | Niezbędnik dla firm rodzinnych

Przedsiebiorcy, zamieszczamy czerwcowy newsletter poświęcony ważnym aktualnościom prawnym, który przygotowujemy wspólnie z partnerem strategicznym IFR – Grabowski i  Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.


W tym numerze:

 1. Fundacja – zakładają ją coraz częściej przedsiębiorcy, sportowcy, przedstawiciele biznesu
 2. Ograniczenie „kradzieży spółek” – nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 3. Rozszerzenie definicji „wyzysku” – zmiany od 30 czerwca br.
 4. Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń – zmiany od 30 czerwca br.
 5. Kolejna istotna uchwała Sądu Najwyższego zwłaszcza dla frankowiczów-przedsiębiorców
 6. Polski Ład 2.0
 7. Lista sankcyjna – lista osób i podmiotów objętych sankcjami
 8. Co z tą sukcesją? Czy nowe przepisy pomogą przedsiębiorcom? | Forbes 7/2022
 9. Czy przedsiębiorca korporacyjny może odpowiadać karnie?
 10. Praca zdalna w kodeksie pracy? Prace nabrały tempa i… Zatrzymały się w sejmie!
 11. 1 lipca wchodzi w życie nowa „ustawa deweloperska”
 12. Zmiana zasad reklamy produktów leczniczych – projekt rozporządzenia

FUNDACJA – ZAKŁADAJĄ JĄ CORAZ CZĘŚCIEJ PRZEDSIĘBIORCY, SPORTOWCY, PRZEDSTAWICIELE BIZNESU

Coraz więcej przedsiębiorców, sportowców, przedstawicieli biznesu, świadomych społecznej aktywności i odpowiedzialności, zakłada fundacje. Fundacje te służą realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, np. ochronie zdrowia, środowiska, rozwoju i promocji edukacji, pomocą potrzebującym, wspieraniu młodych talentów.

Fundacja założona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do KRS, nie ma właścicieli, ani członków, są jej założyciel/założyciele oraz organy. Majątek fundacji jest majątkiem odrębnym od majątków jej założycieli. Założycielami fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Czytaj dalej…

OGRANICZENIE KRADZIEŻY SPÓŁEK – NOWELIZACJA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

21 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym mająca na celu zapobieżenie, a co najmniej ograniczenie „kradzieży spółek”, polegającej m.in. na zmianie wpisów podmiotów je reprezentujących bez wiedzy i zgody właścicieli na podstawie najczęściej sfałszowanych dokumentów. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Użytkownicy posiadający konto w Portalu Rejestrów Sądowych mogą wskazać numery KRS podmiotów, co do których chcą otrzymywać informacje o zarejestrowaniu sprawy lub dokonaniu wpisu do KRS. „Newsletter” ma automatycznie powiadamiać o zarejestrowaniu sprawy/dokonaniu wpisu w KRS od momentu wskazania przez użytkownika numeru KRS podmiotu, którego informacja ma dotyczyć. Informacje te będą przesyłane przez okres nie dłuższy niż rok albo do chwili rezygnacji otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużenie tego okresu, każdorazowo na nie dłużej niż rok. Każdy może dostawać informacje o maksymalnie 50 podmiotach.


ROZSZERZENIE DEFINICJI „WYZYSKU” I INNE ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY OD 30 CZERWCA BR.

Od 30.06.2022 r. obowiązuje nowa definicja „wyzysku” rozszerzona o brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy.

Nadto wyzyskiwany może wedle swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia albo unieważnienia umowy, a nie jak dotychczas zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia, a dopiero gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione unieważnienia umowy. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem trzech lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – z upływem sześciu lat.

Nowelizacja wprowadza domniemanie, zgodnie z którym, jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, to przewyższa je w stopniu rażącym.


ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ – ZMIANY OD 30 CZERWCA BR.

Od 30.06.2022 r. bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (a nie przerwaniu), poza dotychczas wymienionymi sprawami w art. 121 Kodeksu cywilnego, także:

 • co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji,
 • co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Mając na uwadze powyższą zmianę, znowelizowano art. 123 § 1 uchylając pkt 3 i art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej…

KOLEJNA ISTOTNA UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO DLA FRANKOWICZÓW, ZWŁASZCZA DLA FRANKOWICZÓW – PRZEDSIĘBIORCÓW.

„Czy w świetle art. 353(1) k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – w wersji sprzed nowelizacji ustawą z dn. 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty (bez odniesienia do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów), która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania kredytowego?”

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 40/22 podjął uchwałę.

Czytaj dalej…

POLSKI ŁAD 2.0

Poniżej przedstawiamy zmiany podatkowe wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. co do zasady (wyjątki wprost zaznaczono poniżej) obowiązujące od 1 lipca z mocą od 1 stycznia 2022 r.:

 1. Obniżenie stawki PIT z 17 % do 12 %.
 2. Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”.
 3. Utrzymanie kwoty wolnej 30.000,00 zł, oraz progu podatkowego 120.000,00 zł.

A co z przedsiębiorcami?

Czytaj dalej…

LISTA SANKCYJNA – LISTA OSÓB I PODMIOTÓW OBJĘTYCH SANKCJAMI

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się lista osób i podmiotów objętych sankcjami – szczególnymi środkami ograniczającymi, tj. w postaci np. zamrożenia wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Lista sankcyjna powstała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wpis na listę następuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na liście znajdują się m.in. takie podmioty jak: GO Sport Polska sp. z o.o., Eurochem Polska sp. z o.o.

Za naruszenie środków ograniczających wobec podmiotów ujętych na liście grożą pieniężne kary administracyjne oraz odpowiedzialność karna – pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Czytaj dalej…

CO Z TĄ SUKCESJĄ? CZY NOWE PRZEPISY POMOGĄ PRZEDSIĘBIORCOM? | FORBES 7/2022

„Firmy rodzinne mogą skorzystać na nowym prawie i polskiej fundacji rodzinnej. Stabilne otoczenie prawne przynosi przedsiębiorcom korzyści i oszczędności. Częsta zmiana przepisów nie służy nikomu.” A co z sukcesją? Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Piotrem Grabowskim na łamach Magazynu Forbes Polska.

Czytaj dalej…

CZY PRZEDSIĘBIORCA KORPORACYJNY MOŻE ODPOWIADAĆ KARNIE?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi się liczyć z ryzykiem odpowiedzialności prawnej. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność administracyjną czy cywilną, jednak mogą też ponieść odpowiedzialność karną. Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą odpowiadają za popełniane przez siebie przestępstwa na takich samych zasadach, jak każda osoba fizyczna. Od listopada 2003 r. polskie prawo przewiduje jednak również odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych za przestępstwa albo przestępstwa skarbowe popełniane na ich rzecz przez reprezentujące je osoby fizyczne. Taką odpowiedzialność mogą ponosić przedsiębiorcy korporacyjni.

Czytaj dalej…

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY? PRACE NABRAŁY TEMPA I… ZATRZYMAŁY SIĘ W SEJMIE!

Obecnie praca zdalna może być świadczona przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu. Przepisy Kodeksu pracy przewidują też możliwość świadczenia pracy w formie telepracy, która jednak z pracą zdalną tożsama nie jest.

23 czerwca w Sejmie odbyło się I czytanie Projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335). W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem Sejm przystąpi na następnym posiedzeniu Sejmu.

Czytaj dalej…

1 LIPCA WCHODZI W ŻYCIE NOWA “USTAWA DEWELOPERSKA”

1 lipca wchodzi w życie „nowa ustawa deweloperska” – ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Ustawa ma na celu ochronę praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz lokalu użytkowego związanego z ww. (np. komórka lokatorska) i dotyczącymi tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Ustawa będzie miała również zastosowanie do lokali powstałych w wyniku przebudowy. Ustawa tworzy nową instytucję – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, do którego deweloperzy będą zobowiązani wpłacać składkę, w wysokości w zależności od rachunku powierniczego wybranego dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Ma on chronić wpłacone przez nabywcę środki.

Ustawa będzie mieć zastosowanie nie tylko do umów zawieranych z deweloperami ale także przedsiębiorcami, nie będącymi deweloperami i dotyczyć będzie także umów przedwstępnych.

Czytaj dalej…

ZMIANA ZASAD REKLAMY PRODUKTÓW LECZNICZYCH – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

8. kwietnia br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Projekt przeszedł już etap konsultacji publicznych i niebawem powinien zostać podpisany przez Ministra Zdrowia i publicznie ogłoszony. Projekt zakłada relatywnie niewielkie zmiany w dotychczasowym rozporządzeniu (niezmienianym od 2008 r.), które jednak zostaną zauważone przez wszystkich odbiorców reklam produktów leczniczych.

Zgodnie z projektem zniknąć ma z reklam doskonale znana konsumentom formułka „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu”. Resort zdrowia uważa, że w wyniku jej spowszednienia, nie spełnia ona swojej roli i w konsekwencji może wpływać na nierozsądną i nieodpowiedzialną konsumpcję leków. Z tego względu, w reklamach produktów leczniczych pojawić się mają trzy nowe wersje komunikatów.

Czytaj dalej…

Materiał przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego.