Przedsiębiorstwo w kryzysie | RELACJE Artykuł

Autor: Paulina Kolowca


Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. (partner strategiczny IFR)

 

Poznaj mechanizmy, które pozwolą uchronić Twoją firmę przed upadłością. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Rosnąca inflacja, zmiany kursu walut, drożejące surowce oraz szereg niekorzystnych zmian w rozliczeniach podatkowych spowodowały, iż coraz więcej firm w Polsce każdego dnia walczy o przetrwanie. Trudności z terminową płatnością zobowiązań, a także wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej powodują, iż przedsiębiorcy wpadają w spiralę zadłużenia, a następnie w poważne kryzysy finansowe. Dlatego też podjęcie działań restrukturyzacyjnych w odpowiednim czasie przyczyni się do większej efektywności prowadzonego postępowania – im szybciej firma zareaguje i podejmie decyzję o restrukturyzacji, tym bardziej obróci się to z korzyścią dla niej. Właścicielom firm, którzy podejmują decyzje o wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych w firmie, bardzo często udaje się wyjść z problemów i dzięki temu mogą funkcjonować dalej na rynku.

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego, na czym polega i kto może z niego skorzystać? Kiedy jest najlepszy moment na restrukturyzacje w przedsiębiorstwie?


Sam proces restrukturyzacji to przede wszystkim zmiany, które pozwolą przedsiębiorstwu na nowo funkcjonować. Mogą one również polegać na zmianach organizacyjnych, redukcji zatrudnienia, pozyskaniu inwestorów, likwidacji działów w firmie czy wynegocjowaniu nowych warunków współpracy z kontrahentami.

Podstawowym celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji w firmie to szansa na zawarcie porozumień z wierzycielami na warunkach możliwych do spełnienia przez dłużnika.

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika, który utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Jak wygląda proces restrukturyzacji? Jakie są rodzaje postępowań restukturyzacyjnych?


Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, aktualnie wyróżniamy następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne.

Wymienione postępowania restrukturyzacyjne różnią się od siebie pod kątem formalnym, a także m.in. przesłankami wszczęcia, czasem trwania, stopniem sformalizowania, zakresem ochrony przeciwegzekucyjnej czy sposobem zarządzenia przedsiębiorstwem. Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, dobór właściwego postępowania uzależniony jest od szeregu czynników ekonomicznych, biznesowych oraz prawnych.

O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika, który musi zostać opracowany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ustawie prawo restrukturyzacyjne. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego uzależniony jest od wybranego przez dłużnika rodzaju postępowania. Cechą wspólną wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest to, że zmierzają one do przyjęcia i zatwierdzenia układu restrukturyzującego. W sytuacji złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się ten wniosek.  Należy mieć również na uwadze, iż sąd restrukturyzacyjny odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Propozycje układowe dla wierzycieli. Bez wsparcia wierzycieli nie uda się wprowadzić w życie układu


W propozycjach układowych dłużnik przedstawia swoje propozycje układowe wierzycielom, które określają sposób restrukturyzacji powstałych zobowiązań.

W swoich propozycjach układowych dłużnik może zaproponować następujące:

 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie spłaty na raty,
 • zmniejszenie wysokości raty,
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
 • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Aby doszło do wejścia w życie układu, konieczne jest zagłosowanie przez wierzycieli za układem. Głównym założeniem układu jest utrzymanie funkcjonowania działalności gospodarczej dłużnika, uniknięcie upadłości i spłata zobowiązań wobec wierzycieli. Dłużnik, opracowując propozycje układowe musi pamiętać, aby były to propozycje realne i możliwe do wykonania przez niego – propozycje układowe muszą być dostosowane do możliwości finansowych i następnie ich realizacji przez dłużnika. Jeżeli przedstawione przez dłużnika propozycje układowe w ocenie wierzycieli będą mało realne do wykonania, wówczas istnieje duże ryzyko, iż wierzyciele nie zagłosują za przyjęciem układu i w konsekwencji układ nie zostanie przyjęty.

Wywiązywanie się przez strony postępowania ze swoich obowiązków oraz praw, jest kluczowe przy realizacji założonych celów. Istotą restrukturyzacji jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami.

Szansa na przetrwanie kryzysu


Proces restrukturyzacji jest procesem wysoce sformalizowanym, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów. Odpowiedni dobór metod restrukturyzacji, pozwala zadłużonemu przedsiębiorcy wyjść z problemów finansowych, przy jednoczesnym zaspokojeniu interesów wierzycieli. Sama restrukturyzacja może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Dlatego tak ważna jest szczegółowa analiza sytuacji podmiotu znajdującego się w sytuacji kryzysowej oraz wdrożenie dedykowanych rozwiązań restrukturyzacyjnych, które umożliwią powrót do efektywnego prowadzenia działalności. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu przedsiębiorca może uzyskać zmniejszenie swoich zobowiązań i tym samym wyjść na prostą oraz powrócić do normalnej działalności gospodarczej.


Powyższy artykuł znajdziecie w 52. numerze Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE, który stawia pytanie “Czy mamy już kryzys gospodarczy?“. Z pewnością niejeden przedsiębiorca zadaje sobie takie pytanie, widząc, jak spada sprzedaż, rosną ceny surowców czy koszty wynagrodzeń. I nasi autorzy także próbują na to pytanie odpowiedzieć.

Zapraszamy do lektury!


SPIS TREŚCI

TEMAT NUMERU

 • Czy Polsce grozi recesja gospodarcza? | prof. dr hab. Marian Noga
 • Czy mamy już kryzys gospodarczy? | dr Jarosław Błaszczak
 • Zmiany gospodarcze z punktu widzenia producenta komponentów HMI | Paweł Czabak
 • O tym, co ważne dla firm rodzinnych w obliczu kryzysu | dr Oliwia Samelak, Marta Lussa
 • Co zrobić, aby wyjść z kryzysu silniejszym? | Andrzej Krótki
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć – refleksje na trudne czasy | Maciej Sasin
 • Siedem grzechów głównych przedsiębiorcy | Karolina Klimek-Kaźmierczyk
 • Zadbaj o siebie szefie | Izabela Kielczyk, Robert Mikulski
 • Przedsiębiorstwo w kryzysie | Paulina Kolowca

SUKCESJA

 • Prowadzenie firmy po śmierci przedsiębiorcy będzie łatwiejsze | dr Aleksandra Krawczyk, LL.M.
 • Czy fundacja rodzinna jest rozwiązaniem dla Twojej rodziny i biznesu? | dr Rafał Trzeciakowski

WYDARZENIA

 • Kongres Firm Rodzinnych „Znaleźć energię” w czerwcu we Wrocławiu

> MAGAZYN FIRM RODZINNYCH RELACJE <
Pobierz aktualny numer magazynu [PDF]
Czytaj aktualny numer online [ISSUU]
Numery archiwalne