Ustawa o Fundacji Rodzinnej uchwalona przez Senat RP

12 stycznia 2023 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił szereg poprawek do ustawy o fundacji rodzinnej. Poprawek, nad których przyjęciem albo odrzuceniem będzie głosował Sejm na najprawdopodobniej najbliższym posiedzeniu w dniach 25-26 stycznia jest dokładnie 71.

Zgłoszone przez Senat poprawki mają bardzo różnorodny charakter. Część z nich pełni rolę redakcyjną lub porządkową i służy lepszemu wpasowaniu fundacji rodzinnej w obowiązujący ład prawny. Część jednak ma charakter stricte dotyczący zakładania i funkcjonowania fundacji, a wśród nich wyróżnić należy:

  • rozszerzenie zakresu dopuszczalnej dla fundacji rodzinnej działalności gospodarczej o gospodarkę leśną oraz rozszerzenie dopuszczalnej działalności rolnej,
  • przyznanie fundatorowi i beneficjentom uprawnienie do kierowania do organów fundacji uwag, opinii lub zaleceń,
  • wprowadzenie nieważności czynności podejmowanych przez organy fundacji bez uchwały zgromadzenia beneficjentów wymaganej przez ustawę,
  • określenie zasad wnoszenia do fundacji rodzinnej istniejącej fundacji prawa zagranicznego.

Pozytywnie należy ocenić również poprawkę obligującą Radę Ministrów do weryfikacji przepisów o fundacji rodzinnej w terminie trzech lat od wejścia w życie i przedłożenia sprawozdania Sejmowi i Senatowi wraz z propozycjami zmian.

Ostatecznie, znaczna część poprawek Senatu odnosiła się do podatkowej sfery działalności fundacji rodzinnej, w tym dwóch zasadniczych zmian:

  • przewidziano możliwość zastosowania przez fundację rodzinną tzw. CIT estońskiego o ile fundacja jest wspólnikiem spółki funkcjonującej według tego opodatkowania,
  • fundacja rodzinna została zwolniona z tzw. podatku od przychodów z budynków.

Ustawa, wraz z zaproponowanymi przez Senat poprawkami została skierowana do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, która winna przygotować sprawozdanie zawierające ocenę poprawek wprowadzonych przez Senat oraz wniosek o odrzucenie lub przyjęcie wszystkich albo niektórych poprawek zawartych w uchwale Senatu. Sejm może odrzucić poprawki Senatu w głosowaniu bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 25-26 stycznia. Prace można śledzić pod tym linkiem…


Autor: Zespół kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych