Ustawa sukcesyjna w Radzie Ministrów RP

Drodzy Rodzinni,

Mamy dla Was dobrą wiadomość – jutro (06 lutego 2018) Rada Ministrów RP będzie rozpatrywać ustawę o zarządzie sukcesyjnym, po czym trafi ona pod obrady i do ostatecznego zatwierdzenia w drodze ustawodawczej w obu izbach Parlamentu RP.

Jest to bardzo ważna i wyczekiwana regulacja prawna, która zabezpieczy stabilne istnienie firm rodzinnych, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG) w całej Polsce. Dane statystyczne pokazują, że obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 2,6 mln osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza, że jest to najpopularniejsza forma prowadzenia biznesu. Dużą część tych przedsiębiorstw stanowią firmy rodzinne – 60 proc. małych i średnich firm w Polsce, wg. różnych badań mówimy o ok. 1 mln. podmiotów. Wiele polskich firm niebawem stanie albo już stanęło przed wyzwaniem przeprowadzenia sukcesji, a ustawa o zarządzie sukcesyjnym stanie się ogromnym ułatwieniem dla firm wpisanych do CEIDG, jako szansa na zachowanie ciągłości i kontynuację działalności po śmierci przedsiębiorcy.

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych jako największa i najstarsza organizacja zrzeszająca przedsiębiorców rodzinnych, od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych nad projektem tej ustawy. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju nie raz spotykaliśmy się i rozmawialiśmy nt. szczegółów ustawy i zmian proponowanych przez Rząd. Prowadziliśmy również konsultacje społeczne w celu zbadania opinii i potrzeb firm rodzinnych oraz wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań. W tym kontekście należy wspomnieć spotkanie prasowe z dn. 21.08.2017 poświęcone ustawie o zarządzie sukcesyjnym, w trakcie którego przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców rodzinnych, która potwierdziła niezbędność ww. ustawy i konieczność jej pilnego wprowadzenia. Dyskusję merytoryczną z Ministerstwem Rozwoju nt. ustawy o zarządzie sukcesyjnym kontynuowano także na forum firm rodzinnych, m.in. w trakcie dwóch ostatnich Zjazdów Firm Rodzinnych “u-Rodziny” w Gdańsku (2016 r.) i Łodzi (2017 r.). Ogromne zainteresowanie ze strony przedsiębiorców potwierdziły przekonanie Ministerstwa, iż zmiany te są jednym z kluczowych wyzwań definiujących przyszłość małego i średniego biznesu w Polsce.

Dzięki współpracy z Wiceministrem Rozwoju Mariuszem Haładyjem (nadzorującym prace nad ustawą) udało się dopracować i doprecyzować pakiet zmian obejmujący m.in.

  • możliwość tymczasowej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa zmarłego, przez zarządcę sukcesyjnego powołanego za życia przedsiębiorcy;
  • tzw. mechanizm awaryjny – czyli powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy;
  • okres trwania zarządu sukcesyjny do 2 lat (lub do 5 lat w przypadku ważnych powodów uznanych przez sąd);
  • zwolnienie z podatku od spadku w przypadku gdy przedsiębiorstwo dziedziczy osoba z kręgu dalszej rodziny albo niespokrewniona ze spadkodawcą;
  • i wiele innych zmian znoszących bariery prawne utrudniające zarządzanie przedsiębiorstwem w razie śmierci jej właściciela.

Szczegóły dot. procesu wraz z aktualną wersją projektu ustawy pod tym linkiem.

Jak widać nasze działania przynoszą prawdziwy rezultat! Z niecierpliwością czekamy na ostateczne zatwierdzenie i wejście w życie tak ważnych dla polskiej przedsiębiorczości zmian…