Wybory Zarządu Stowarzyszenia IFR 2018

Drodzy Rodzinni,

W ślad za pismem Ewy Sobkiewicz – Prezes naszego Stowarzyszenia, piszemy w sprawie zbliżającego się Walnego Zebrania Członków IFR. Tym razem skupimy się na wyborach do władz naszego Stowarzyszenia, a w szczególności nowego Zarządu.

Na ostatnim Zebraniu Zarządu IFR, podjęliśmy decyzję o wspólnym kandydowaniu na kolejną kadencję Zarządu naszego Stowarzyszenia. Decyzja ta jest podyktowana kontynuacją rozpoczętych projektów i inicjatyw oraz troską o ich sprawną realizację. Wierzymy, że spełnimy Państwa oczekiwania oraz nadal będziemy godnie reprezentować Rodzinnych w Polsce i na świecie.

Poniżej przedstawiamy listę Członków Zarządu, którzy zgłaszają swoją kandydaturę do nadchodzących wyborów Zarządu IFR. Dla przejrzystości przedstawiamy również obszary odpowiedzialności i aktywności każdego z nas.


Lista kandydatów
Ewa Sobkiewicz
(Prezes Zarządu)
Reprezentowanie Stowarzyszenia, nadzorowanie pracy Zarządu, delegowanie i podział obowiązków, wyznaczanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, organizacja spotkań regionalnych, lider Oddziału Łódzkiego IFR;
Tomasz Budziak
(Wiceprezes Zarządu)
Koordynacja działań strategicznych i programowych Stowarzyszenia, dialog i współpraca z instytucjami państwowymi i NGO, koordynacja projektów rozwojowych;
Anna Gwizdalska
(Wiceprezes Zarządu)
Koordynacja i nadzorowanie pracy Biura IFR, marketing i promocja Stowarzyszenia, organizacja Zlotu Sukcesorów i innych spotkań regionalnych, reprezentowanie IFR na wydarzeniach tematycznych;
Mariola Grodnicka
(Członek Zarządu)
Przygotowanie projektu “Lokalne Centra Kompetencji”, rozbudowywanie struktur lokalnych Stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych Członków, lider Oddziału Kutnowskiego IFR (w organizacji);
Agata Hagno
(Członek Zarządu)
Komitet organizacyjny U-RODZINY 2018, pozyskiwanie nowych Członków, organizowanie spotkań regionalnych, reprezentowanie IFR na wydarzeniach tematycznych;
Stanisław Han
(Członek Zarządu)
Opracowanie nowej odsłony Stowarzyszenia, wsparcie organizacyjne Biura IFR, promowanie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce;
Rafał Kunaszyk
(Członek Zarządu)
Analiza źródeł finansowanie, koordynacja inicjowanie i opracowanie projektów (m.in. Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej), wsparcie w zakresie współpracy z partnerami zewnętrznymi (PARP, Rzeczpospolita, ZMP), Prezes Oddziału Małopolskiego IFR;
Dobrochna Kochańska
(Członek Zarządu)
Komitet organizacyjny U-RODZINY 2018, skarbnik Stowarzyszenia, wsparcie w promocji IFR, organizacja spotkań regionalnych;
Sebastian Margalski
(Członek Zarządu)
Wsparcie organizacyjno-techniczne Biura IFR, pozyskanie i koordynacja projektu Mikroprzedsiębiorca Roku, wsparcie w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Stowarzyszenia, doradztwo strategiczne;
Krzysztof Ogorzałek
(Członek Zarządu)
Pozyskiwanie i współpraca z partnerami strategicznymi, marketing i promocja Stowarzyszenia, wsparcie organizacyjne Biura IFR, reprezentowanie IFR na wydarzeniach tematycznych, przygotowanie i organizacja programu spotkań lokalnych;
Łukasz Rotarski
(Członek Zarządu)
Koordynacja i zarządzanie pracami komitetu organizacyjnego U-RODZINY 2018, marketing i promocja Stowarzyszenia, organizacja spotkań regionalnych, Prezes Oddziału Śląskiego IFR;
Marzena
Szczotkowska-Topić

(Członek Zarządu)
Współpraca z partnerami zewnętrznymi Stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych kontaktów i partnerów, promocja Stowarzyszenia, organizacja spotkań regionalnych, reprezentowanie IFR na wydarzeniach tematycznych.

Po dwóch intensywnych i owocnych latach dobiega końca kadencja obecnego Zarządu IFR. Był to niezwykle ważny dla Stowarzyszenia okres, który dał początek zasadniczym zmianom w naszej organizacji. Dzięki ciężkiej pracy Członków Zarządu oraz Waszym inicjatywom udało się naprawdę sporo zrobić. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć stworzenie pełnowartościowego Biura IFR, uzyskanie samodzielności finansowej oraz nawiązanie współpracy z szeregiem ważnych partnerów.

Warto podkreślić, że wynikiem wspólnych prac, licznych spotkań i dyskusji jest rozpoczęcie wielu nowych projektów, zarówno na skalę regionalną, jak i ogólnokrajową. Kontynuujemy także nasze regularne aktywności, takie jak zjazd U-RODZINY czy Zlot Sukcesorów. Z troską o polskich przedsiębiorców, stale angażujemy się w dialog z władzami oraz proces legislacyjny, co ważne – widzimy efekty tych działań. Należy także wspomnieć o zwiększeniu obecności Stowarzyszenia zarówno na forum innych organizacji pozarządowych, jak i występowaniu w mass mediach. Wszystko to potwierdza, że idziemy we właściwym kierunku i sprawnie reprezentujemy środowisko firm rodzinnych w Polsce.

Pełne sprawozdanie z dwóch lat działalności Zarządu przedstawimy i omówimy na Walnym Zebraniu Członków IFR, które odbędzie się w najbliższą środę 20 czerwca br. w Warszawie. Dlatego jeszcze raz gorąco zapraszamy do rejestrowania się na spotkanie lub przekazywania pełnomocnictw.

Zachęcamy także innych Członków Stowarzyszenia do zgłaszania swoich kandydatur. Liczymy na świeże pomysły i zapał do pracy na rzecz polskich firm rodzinnych!

Z poważaniem,
Zarząd IFR