Zmiany strukturalne w Stowarzyszeniu IFR

Drodzy Rodzinni,

Jak zapewne zauważyliście, od pewnego czasu nasze Stowarzyszenie przechodzi proces zasadniczych zmian. Wspólnie z Wami udało się nam naprawdę dużo osiągnąć.

Inicjatywa Firm Rodzinnych jako najstarsza i największą organizacja reprezentującą środowisko firm rodzinnych staje się coraz bardziej widoczną zarówno w Polsce, jaki i Europie. Stowarzyszenie na szeroką skalę angażuje się w proces legislacyjny i wspiera tym samym firmy rodzinne. Celem tych działań jest tworzenie i doskonalenie norm prawnych wprost dotyczących polskich przedsiębiorców, nie tylko rodzinnych. IFR aktywnie i regularnie wypowiada się w mass mediach o szerokim oddziaływaniu, a także zapoczątkowuje i dołącza się do różnego rodzaju projektów i inicjatyw.

Zasadnicze znaczenie dla usprawnienia działalności Stowarzyszenia miało stworzenie pełnowartościowego Biura IFR, opracowanie planu działań na rok 2018 i kolejne lata, a także aktywizacja działalności Oddziałów i Kół Stowarzyszenia. Dzięki wprowadzonym zmianom udało się sprawniej ułożyć współpracę w ramach IFR, implementować efektywny model operacyjnej działalności oraz umocnić naszą organizację i przygotować do działań w nowej kadencji. Stało się to możliwe dzięki staraniom Zarządu na rzecz pozyskania Partnerów Strategicznych (Union Investment TFI oraz Kancelaria Ożóg Tomczykowski), a także nawiązania roboczej współpracy z szeregiem partnerów zarówno na poziomie instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Jednak na tym proces reformowania IFR się nie kończy. Musimy włożyć dużo wysiłku, aby Stowarzyszenie osiągnęło poziom, na którym nam wszystkim tak zależy.

Podstawą istnienia Stowarzyszenia jesteście Wy, nasi drodzy Członkowie. Bez Was, Waszych pomysłów i wsparcia nie przetrwalibyśmy dziesięciu długich lat. Dziękujemy Wam za to!

Wchodzimy w kolejny etap dalszego rozwoju Stowarzyszenia. W tym celu Zarząd IFR zainicjował zasadnicze zmiany strukturalne w ramach naszej organizacji. Przejawem tego jest m.in. propozycja zmiany Statutu Stowarzyszenia, która zostanie przedstawiona i omówiona podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków IFR (20.06.2018, Warszawa). Obowiązujący Statut nie spełnia już współczesnych wymagań i w dużym stopniu ogranicza możliwość sprawnego funkcjonowania IFR. Już niemal rok próbujemy przyjąć opracowane zmiany, jednak ze względu na brak możliwości zebrania quorum podczas Walnych Zebrań Członków IFR – nasze starania idą na marne. Dlatego przez ostatnie kilka tygodni tak aktywnie zachęcamy Państwa do rejestrowania się na Walne Zebranie lub przekazywania pełnomocnictw, jeśli nie będziecie mogli wziąć w nim udziału.

Jesteśmy silni aktywnością naszych Członków! W trosce o przyszłość IFR, Zarząd zainicjował kampanię na rzecz weryfikacji bazy Członków Stowarzyszenia, która wywołana jest koniecznością wprowadzenia ww. zmian strukturalnych w IFR. Począwszy od marca br. dokonaliśmy przeglądu wszystkich Członków IFR pod względem ich aktywności. Formalnym i realnym przejawem zaangażowania się, w przynajmniej minimalnym stopniu, w działalność Stowarzyszenia jest spełnianie podstawowego obowiązku w ramach naszej organizacji – czyli regulowanie składek członkowskich. Zgodnie z zapisami Statutu oraz w celu urealnienia bazy członkowskiej dokonano przeglądu opłaconych składek i list członkowskich. W wyniku przeprowadzonych działań, na mocy uchwał Zarządu (na podstawie § 18 ust. 2 pkt b) Statutu IFR) z listy Członków IFR zostały skreślone osoby które przez szereg lat nie wywiązały się z zobowiązań, wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu. Oczywiście w przypadku każdej uchwały Członkowie mieli prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do Nadzwyczajnego Zebrania Członków, które odbyło się 5 czerwca 2018 r.

Wierzymy, że wykonane prace pomogą wprowadzić zmiany niezbędne dla efektywnego funkcjonowania IFR oraz przyczynią się do polepszenia współpracy w ramach naszej organizacji. Na pytania chętnie odpowiemy podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 20 czerwca 2018 r. w Warszawie. Jeszcze raz zachęcamy do rejestrowania się!

Z poważaniem,

Zarząd i Biuro Stowarszyszenia IFR